کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8001654 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988743 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع فکس اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988424 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع لوازم کامپیوتر ،لوازم شبکه کامپیوتر،لوازم پرینتر، تلفن و ماشین حساب اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988423 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع پرینتر اسقاط مازاد( جهت مزایده) استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988421 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع صندلی گردان و انتظار اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988419 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع شیشه اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988418 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - روغن سوخته ترانسفورماتور اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988415 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع فن (هواکش) اسقاط مازاد موجود در انبار استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988414 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - دژنگتور روغنی اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988410 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - سکسیونر تابلویی گازی sfx قابل قطع زیر بار اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988408 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - سکسیونرهوایی اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988407 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - سکسیونر تیغه ای داخلی قابل قطع زیر بار ساده اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988405 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - ترانسفور ماتور 25 کاوا روغنی اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988403 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع سیلیکون شامل انواع مقره سیلیکونی،برقگیر سیلیکونی اسپیسر بین فازی- انواع کاورهای عایق سیلیکونی اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988399 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع آهن آلات اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988398 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع کابل آلومینیوم همراه سرکابل و مفصل اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988397 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع کلمپ و سیمگیر و وسایل آلومینیومی اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988386 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع سیم آلومینیوم استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7988380 مزایده فروش دوره اول سال 1403 اجناس اسقاط مازاد اسقاط - انواع سیم مسی اسقاط مازاد استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/06
7896107 مزایده سوله ورزشی استان اصفهان 1403/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8