کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8236465 مزایده فروش 27 واحد تجاری استان تهران 1403/04/30 1403/04/31
8235417 مزایده فروش 50 غرفه از بازار روز استان تهران 1403/04/30 1403/04/17
8228399 مزایده فروش 4 دستگاه خودروی سواری-بعضی اوراقی استان تهران 1403/04/27 1403/04/30
8228126 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی استان تهران 1403/04/27 1403/04/27
8228040 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227784 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227779 مزایده فروش 22 واحد تجاری استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227777 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227775 مزایده فروش 22 واحد تجاری استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227774 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227773 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227772 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227770 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227768 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227767 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227766 مزایده فروش 22 واحد تجاری استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227765 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227764 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227763 مزایده فروش مجتمع ساختمانی کاربری مال : مسکونی استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
8227762 مزایده فروش 22 واحد تجاری واقع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور استان تهران 1403/04/27 1403/05/01
صفحه 1 از 74