مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 2 واحد اداری 1401/02/26 1401/02/31
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از مجموعه ورزشی 1401/02/26 1401/03/01
مزایده فروش 4 واحد تجاری 1401/02/26 1401/02/31
مزایده فروش 4 واحد تجاری 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده گلخانه شهرداری 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان / نوع کاربری : تجاری 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری به مساحت اعیانی 36/95 متر مربع و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد تجاری 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد تجاری 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد تجاری - مساحت 46/26( + 10/86 بالکن) مترمربع 1401/02/25 1401/02/31
مزایده اجاره مجموعه ورزشی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان / نوع کاربری : اداری 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب گلخانه 1401/02/24 1401/03/01
مزایده فروش یک واحد تجاری 1401/02/24 1401/03/01
مزایده فروش 2 واحد اداری 1401/02/22 1401/02/31
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از مجموعه ورزشی 1401/02/22 1401/02/31
مزایده فروش 4 واحد تجاری 1401/02/22 1401/02/31
مزایده فروش 4 واحد تجاری 1401/02/22 1401/02/31
مزایده فروش 2 واحد اداری 1401/02/22 1401/02/31
صفحه 1 از 27