مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال مازاد 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد و وسایل اسقاطی 1399/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه های دانشگاه 1399/05/07 رجوع به آگهی
فروش مجتمع تجاری - اداری 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش مجتمع تجاری - اداری 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش مجتمع تجاری - داری 1398/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد و وسایل اسقاطی دانشگاه 1398/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری فضای فیزیکی آرایشگاهی ، خوابگاهها، کانکسهای ظرف فروشی و لباس فروشی 1398/06/14 رجوع به آگهی
مزایده بوفه های دانشگاه 1398/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه های دانشگاه 1398/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4