کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8115250 مزایده اجاره فضای مازاد ساختمان دبیرستان محمدباقر صدر استان آذربایجان شرقی 1403/03/29 1403/03/30
8094472 مزایده ساختمان مرکز مشاوره نوجوان سالم استان آذربایجان شرقی 1403/03/23 1403/03/24
7547424 مزایده 3 عنوان مزایده شامل : اجاره آموزشگاه راهنمایی و رانندگی - نانوایی - سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/10/25 1402/10/24
7538812 مزایده اجاره سالن و پارکینگ آموزشگاه راهنمایی و رانندگی استان آذربایجان شرقی 1402/10/23 رجوع به آگهی
7538716 مزایده اجاره سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/10/23 رجوع به آگهی
7538679 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان شرقی 1402/10/23 رجوع به آگهی
6555161 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/02/27 رجوع به آگهی
6548406 مزایده اجاره سالن های ورزشی آزادی استان آذربایجان شرقی 1402/02/25 رجوع به آگهی
6400818 مزایده سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/01/05 رجوع به آگهی
6398769 مزایده اجاره سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/12/28 1402/01/10
6259706 مزایده سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/11/18 رجوع به آگهی
6254141 مزایده اجاره سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/11/17 رجوع به آگهی
5996825 مزایده فروش آهن آلات همراه با تخریب و نخاله برداری ساختمان استان آذربایجان شرقی 1401/09/08 رجوع به آگهی
5977596 مزایده اجاره آموزشگاه راهنمایی و رانندگی استان آذربایجان شرقی 1401/09/02 رجوع به آگهی
5973726 مزایده اجاره : مزایده سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/09/01 رجوع به آگهی
5851249 مزایده سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/08/03 رجوع به آگهی
5581281 مزایده فروش آهن آلات همراه باتخریب و نخاله بردای ساختمان استان آذربایجان شرقی 1401/05/23 رجوع به آگهی
5528597 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان شرقی 1401/05/08 رجوع به آگهی
5528551 مزایده فروش آهن آلات همراه باتخریب و نخاله بردای ساختمان مدرسه استان آذربایجان شرقی 1401/05/08 رجوع به آگهی
5460099 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان شرقی 1401/04/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4