مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دوقطعه زمین و دو باب مغازه 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و زمین چمن مصنوعی 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش دوقطعه زمین و دو باب مغازه 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و زمین چمن مصنوعی 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش دوقطعه زمین و دو باب مغازه 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش دوقطعه زمین و دو باب مغازه ی 1400/12/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و زمین چمن مصنوعی 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و زمین چمن مصنوعی 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب و سر شاخه درختان خشک در سطح شهر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب و سر شاخه درختان خشک در سطح شهر 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب و سرشاخه درختان خشک در سطح شهر 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب و سرشاخه درختان خشک در سطح شهر 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بازار هفتگی (شنبه و چهارشنبه) 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بازار هفتگی شنبه و چهارشنبه 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره های 24 و 30 از اراضی کشتکارها 1400/06/15 رجوع به آگهی
مزایده اخذ عوارض ورودی میدان میوه و تره بار 1400/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8