کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8207241 مزایده فروش 14 قطعه زمین مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/20 1403/04/24
8205659 مزایده فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8205462 مزایده سازمان آرامستانها- فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8205412 مزایده فروش 14قطعه مقابر خانوادگی به مساحت زمین مال : 21/7 مترمربع استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8205371 مزایده سازمان آرامستانها- فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8205370 مزایده سازمان آرامستانها- فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8205369 مزایده فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8205368 مزایده سازمان آرامستانها- فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8205366 مزایده فروش 14 قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8205364 مزایده سازمان آرامستانها- فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8205362 مزایده فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8203416 مزایده فروش 5 قطعه زمین شهرداری با کاربری مسکونی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/21
8203407 مزایده واگذاری اجاره عرصه زمین بازی ماشین کوبنده پارک زیباکنارو زمین بازی اسکیت پارک زیبا کنار و اجاره عرصه دو دستگاه تلویزیون تبلیعات شهری سازمان فضای سبز شهرداری استان لرستان 1403/04/19 1403/04/20
8203059 مزایده سازمان آرامستانها- اجاره یکساله غرفه گلفروشی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/23
8202544 مزایده فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8202528 مزایده فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8202524 مزایده سازمان آرامستانها- فروش 14قطعه مقابر خانوادگی استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8202469 مزایده فروش 14قطعه مقابر خانوادگی به مساحت عرصه مال : 25 مترمربع استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8201592 مزایده دو ردیف شامل: اجاره یک ساله عرصه پارک - اجاره هفت ماهه سطح دریاچه استان لرستان 1403/04/19 رجوع به آگهی
8196374 مزایده فروش 5 قطعه از املاک مسکونی شهرداری خرم آباد استان لرستان 1403/04/18 1403/04/21
صفحه 1 از 27