کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8155197 مزایده مرحله سوم فروش 3 قطعه زمین تجاری و 2 واحد مغازه تجاری بازار گلستان و مرحله دوم 9 قطعه زمین تجاری شهر استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155191 مزایده مرحله سوم فروش زمین تجاری استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155190 مزایده مرحله سوم فروش 3 قطعه زمین تجاری و 2 واحد مغازه تجاری بازار گلستان و مرحله دوم 9 قطعه زمین تجاری شهر استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155189 مزایده مرحله سوم فروش 3 قطعه زمین تجاری و 2 واحد مغازه تجاری بازار گلستان و مرحله دوم 9 قطعه زمین تجاری شهر استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155188 مزایده مرحله سوم فروش واحد مغازه تجاری استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155187 مزایده مرحله سوم فروش 3 قطعه زمین تجاری و 2 واحد مغازه تجاری بازار گلستان و مرحله دوم 9 قطعه زمین تجاری شهر استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155182 مزایده مرحله سوم فروش 3 قطعه زمین تجاری و 2 واحد مغازه تجاری بازار گلستان و مرحله دوم 9 قطعه زمین تجاری شهر استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155181 مزایده مرحله سوم فروش 3 قطعه زمین تجاری و 2 واحد مغازه تجاری بازار گلستان و مرحله دوم 9 قطعه زمین تجاری شهر استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155178 مزایده مرحله سوم فروش زمین تجاری استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155176 مزایده مرحله سوم فروش زمین تجاری استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155171 مزایده مرحله سوم فروش زمین تجاری استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155169 مزایده مرحله سوم فروش زمین تجاری استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155168 مزایده مرحله سوم فروش زمین تجاری استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155167 مزایده مرحله سوم فروش 3 قطعه زمین تجاری و 2 واحد مغازه تجاری بازار گلستان و مرحله دوم 9 قطعه زمین تجاری شهر استان همدان 1403/04/09 1403/04/10
8155158 مزایده فروش زمین تجاری و مغازه تجاری استان تهران 1403/04/09 1403/04/20
8091754 مزایده فروش زمین تجاری و مغازه تجاری استان تهران 1403/03/22 رجوع به آگهی
8084289 مزایده فروش 3 قطعه زمین تجاری و 2 واحد مغازه تجاری بازار گلستان و مرحله دوم 9 قطعه زمین تجاری شهر:زمین تجاری استان همدان 1403/03/21 1403/03/24
8084279 مزایده مرحله سوم فروش زمین تجاری استان همدان 1403/03/21 1403/03/24
8084276 مزایده مرحله سوم فروش 3 قطعه زمین تجاری و 2 واحد مغازه تجاری بازار گلستان و مرحله دوم 9 قطعه زمین تجاری شهر استان همدان 1403/03/21 1403/03/24
8084275 مزایده مرحله سوم فروش 3 قطعه زمین تجاری و 2 واحد مغازه تجاری بازار گلستان و مرحله دوم 9 قطعه زمین تجاری شهر استان همدان 1403/03/21 1403/03/24
صفحه 1 از 12