کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7561469 مزایده فروش چوب های خشک شده ناشی از هرس درختان استان خوزستان 1402/10/29 1402/11/04
6360997 مزایده اجاره زمین جهت احداث چمن مصنوعی در پارک استان خوزستان 1401/12/13 1401/12/18
6325732 مزایده اجاره زمین جهت احداث چمن مصنوعی در پارک کوثر استان خوزستان 1401/12/04 1401/12/10
6325689 مزایده اجاره زمین جهت احداث چمن مصنوعی در پارک استان خوزستان 1401/12/04 1401/12/10
5808440 مزایده اجاره : خدمات استان خوزستان 1401/07/26 رجوع به آگهی
5808438 مزایده اجاره : خدمات استان خوزستان 1401/07/26 رجوع به آگهی
5802953 مزایده واگذاری، حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار استان خوزستان 1401/07/25 1401/08/01
5802949 مزایده واگذاری، حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات ترمینال مسافربری شهرداری استان خوزستان 1401/07/25 1401/08/01
5735567 مزایده اجاره خدمات استان خوزستان 1401/07/09 رجوع به آگهی
5709179 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه ،ساختمان و تاسیسات و خدمات ترمینال مسافربری استان خوزستان 1401/06/28 رجوع به آگهی
5709177 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار استان خوزستان 1401/06/28 رجوع به آگهی
5692504 مزایده واگذاری، حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات ترمینال استان خوزستان 1401/06/27 1401/07/04
5692502 مزایده واگذاری، حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار استان خوزستان 1401/06/27 1401/07/04
5489259 مزایده فروش چوب های خشک شده ناشی از هرس درختان استان خوزستان 1401/04/25 1401/04/30
5264997 مزایده فروش چوب های خشک شده ناشی از هرس درختان استان خوزستان 1401/03/09 1401/03/18
4743484 مزایده جذب پیمانکار قطع، سربرداری و هرس درختان و فروش چوب استان خوزستان 1400/11/01 1400/11/04
3738438 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار شهرداری استان خوزستان 1399/12/25 رجوع به آگهی
3619272 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار استان خوزستان 1399/11/19 رجوع به آگهی
3563380 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار شهرداری استان خوزستان 1399/11/01 رجوع به آگهی
3547819 مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار استان خوزستان 1399/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5