کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8101812 مزایده محل ها و غرف واقع در پایانه ها و ایستگاه سوارها استان خراسان رضوی 1403/03/26 1403/03/30
8067056 مزایده واگذاری و اجاره دفاتر ، محلها و غرف خدماتی و رفاهی استان خراسان رضوی 1403/03/17 رجوع به آگهی
7929567 مزایده محل ها و غرف استان خراسان رضوی 1403/02/18 1403/02/26
7917028 مزایده واگذاری تعداد 3 محل استقرار کانکس فروش یخ بهداشتی - واگذاری تعداد 9 باب اتاق برای دفتر اداری استان خراسان رضوی 1403/02/13 رجوع به آگهی
7745783 مزایده حضوری حراج لوازم اسقاطی و ضایعاتی و مستعمل استان خراسان رضوی 1402/12/14 1402/12/16
7709868 مزایده فروش اقلام ضایعاتی، اسقاط و مستعمل خود استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/16
7702693 مزایده واگذاری محل ها و غرف خدماتی و رفاهی واقع در پایانه ها و ایستگاه سوارها استان خراسان رضوی 1402/12/03 رجوع به آگهی
7700029 مزایده اجاره غرف خدماتی و رفاهی سازمان پایانه ها و ایستگاه سوارها استان خراسان رضوی 1402/12/03 1402/12/14
7685494 مزایده واگذاری و اجاره محل ها و غرف خدماتی و رفاهی استان خراسان رضوی 1402/11/30 رجوع به آگهی
7591071 مزایده واگذاری و اجاره غرفه خدماتی ورفاهی استان خراسان رضوی 1402/11/08 1402/11/17
7581966 مزایده واگذاری و اجاره محل ها و غرف خدماتی و رفاهی واقع در پایانه ها و ایستگاه سوارها استان خراسان رضوی 1402/11/04 رجوع به آگهی
7365092 مزایده واگذاری غرفه خدماتی و رفاهی سازمان استان خراسان رضوی 1402/09/04 1402/09/12
7351088 مزایده واگذاری و اجاره محل ها و غرف خدماتی و رفاهی استان خراسان رضوی 1402/08/29 رجوع به آگهی
7067334 مزایده مزایده واگذاری و اجاره غرف خدماتی و رفاهی استان خراسان رضوی 1402/07/01 1402/07/12
6980413 مزایده واگذاری و اجاره غرف خدماتی و رفاهی سازمان پایانه های مسافربری استان خراسان رضوی 1402/06/08 1402/06/19
6980412 مزایده واگذاری و اجاره غرف خدماتی و رفاهی سازمان پایانه های مسافربری استان خراسان رضوی 1402/06/08 1402/06/19
6959133 مزایده واگذاری و اجاره محل ها و غرف خدماتی و رفاهی استان خراسان رضوی 1402/06/04 رجوع به آگهی
6869543 مزایده واگذاری تعویض ورغن اتوبوس استان خراسان رضوی 1402/05/14 رجوع به آگهی
6634647 مزایده واگذاری و اجاره محل ها و غرف خدماتی و رفاهی استان خراسان رضوی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6623132 مزایده واگذاری و اجاره محل ها و غرف خدماتی و رفاهی استان خراسان رضوی 1402/03/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15