کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8064894 مزایده کانکس فروش میوه وتره بار در شهرک ارغوان استان تهران 1403/03/16 1403/03/21
8061887 مزایده اجاره یک دستگاه کانکس فروش میوه و تره بار استان تهران 1403/03/16 1403/03/21
7888178 مزایده اجاره کانکس فروش میوه وتره بار استان تهران 1403/02/06 رجوع به آگهی
7884812 مزایده واگذاری اجاره یک دستگاه کانکس فروش میوه و تره بار استان تهران 1403/02/05 1403/02/09
7860787 مزایده اجاره قسمتی از محوطه پارک جهت استقرارشهر بازی استان تهران 1403/01/30 رجوع به آگهی
7859240 مزایده اجاره قسمتی از پارک جهت اجرای شهربازی در بوستان استان تهران 1403/01/29 1403/02/08
7820500 مزایده واگذاری اجاره یکساله جمع آوری ضایعات خانگی استان تهران 1403/01/20 1403/01/26
7819329 مزایده واگذاری جمع آوری ضایعات خانگی و پسماند خشک استان تهران 1403/01/20 رجوع به آگهی
7787351 مزایده واگذاری اجاره یک دستگاه کانکس فروش میوه و تره بار استان تهران 1402/12/26 1402/12/23
7786708 مزایده اجاره قسمتی از محوطه پارک عطر سیب جهت اجرای شهر بازی استان تهران 1402/12/26 رجوع به آگهی
7764137 مزایده اجاره کانکس فروش میوه و تره بار استان تهران 1402/12/19 رجوع به آگهی
7763619 مزایده واگذاری اجاره یک دستگاه کانکس فروش میوه و تره بار استان تهران 1402/12/19 1402/12/23
7763614 مزایده اجاره قسمتی از پارک جهت اجرای شهربازی در بوستان استان تهران 1402/12/19 1403/01/08
7735107 مزایده واگذاری جمع آوری ضایعات خانگی وپسماند خشک استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734822 مزایده واگذاری اجاره یکساله جمع آوری ضایعات خانگی استان تهران 1402/12/10 1402/12/13
7700717 مزایده واگذاری اجاره یکساله جمع آوری ضایعات خانگی استان تهران 1402/12/03 1402/12/13
7559763 مزایده اجاره پارکینگ استان تهران 1402/10/28 رجوع به آگهی
7556403 مزایده اجاره پارکینگ استان تهران 1402/10/27 1402/11/04
7439162 مزایده اجاره پارکینگ عمومی استان تهران 1402/09/25 رجوع به آگهی
7438985 مزایده اجاره پارکینگ استان تهران 1402/09/25 1402/09/30
صفحه 1 از 15