مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده محل فضای فروشگاه البسه بیماران بیمارستان 1401/02/24 1401/03/02
مزایده اجاره بوفه مرکزی مواد غذایی بیمارستان 1401/02/24 1401/02/28
مزایده اجاره مهد کودک بیمارستان 1401/02/24 1401/02/28
مزایده اجاره داروخانه مرکز بهداشتی درمانی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده واحد زیراکس دانشکده پرستاری ومامایی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره داروخانه مرکز بهداشتی درمانی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره داروخانه مرکز بهداشتی درمانی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره داروخانه مرکز بهداشتی درمانی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره داروخانه مرکز بهداشتی درمانی 1401/02/22 1401/02/26
مزایده اجاره داروخانه مرکز بهداشتی درمانی 1401/02/22 1401/02/26
مزایده اجاره فضای فیزیکی دراوخانه اورژانس بیمارستان 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مهد کودک بیمارستان 1401/02/15 1401/02/17
مزایده اجاره محل داروخانه 1401/02/12 1401/02/14
مزایده اجاره بوفه مرکزی مواد غذایی بیمارستان 1401/02/12 1401/02/17
مزایده قرارداد فضای فیزیکی فروشگاه مواد غذایی 1401/02/10 1401/02/17
مزایده مزایده اجاره محل داروخانه مرکز بهداشت 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده تاکسی سرویس 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل داروخانه مرکز بهداشت 1401/02/08 1401/02/14
مزایده اجاره محل داروخانه مرکز بهداشت 1401/02/08 1401/02/14
مزایده اجاره محل داروخانه 1401/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 53