کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218664 مزایده واگذاری سالن ورزشی بصورت اجاره استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 رجوع به آگهی
8207762 مزایده سالن ورزشی شمس تبریزی استان آذربایجان شرقی 1403/04/20 1403/04/23
8095348 مزایده واگذاری ساختمان مرکز آموزشی نوجوان سالم بصورت اجاره استان آذربایجان شرقی 1403/03/23 رجوع به آگهی
7760279 مزایده اجاره مدرسه استان آذربایجان شرقی 1402/12/17 رجوع به آگهی
7758266 مزایده واگذاری به اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/12/16 رجوع به آگهی
7758118 مزایده اجاره مدرسه استان آذربایجان شرقی 1402/12/16 رجوع به آگهی
7757717 مزایده مزایده سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/12/16 رجوع به آگهی
7652167 مزایده اجاره مدرسه استان آذربایجان شرقی 1402/11/21 رجوع به آگهی
7619196 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/11/14 رجوع به آگهی
7617270 مزایده سالن ورزشی شمس استان آذربایجان شرقی 1402/11/14 1402/11/14
7427449 مزایده اجاره مدرسه استان آذربایجان شرقی 1402/09/21 رجوع به آگهی
7422726 مزایده اجاره مدرسه پیام سبز استان آذربایجان شرقی 1402/09/20 رجوع به آگهی
7420210 مزایده اجاره مدرسه پیام سبز استان آذربایجان شرقی 1402/09/19 رجوع به آگهی
7420209 مزایده اجاره مدرسه استان آذربایجان شرقی 1402/09/19 رجوع به آگهی
7419953 مزایده اجاره مدارس استان آذربایجان شرقی 1402/09/19 رجوع به آگهی
7367878 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/09/04 رجوع به آگهی
7358314 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/09/01 رجوع به آگهی
7266445 مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/08/13 رجوع به آگهی
7265495 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/08/13 رجوع به آگهی
7241870 مزایده اجاره سالنهای ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6