مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش کد مرکز اسقاط خودروهای فرسوده و همزمان واگذاری بهره برداری از محوطه مرکز اسقاط به مدت 5 سال 1401/02/31 1401/03/19
مزایده بهره برداری از پسماند خشک 1401/02/10 1401/02/27
مزایده بهره برداری از پسماند خشک 1401/01/22 1401/02/01
مزایده عمومی و بهره برداری از پسماند خشک مناطق 1401/01/16 1401/02/01
مزایده بهره برداری از پسماند خشک 1400/12/25 1401/01/17
مزایده واگذاری سرقفلی واحدهای تجاری - به مساحت 19/65 متر مربع - به مساحت 19/62 متر مربع 1400/08/27 1400/09/07
مزایده برداشت نایلون از خط پردازش، احداث خط شستشوی نایلون و خط تولید گرانول 1400/05/31 1400/06/10
مزایده برداشت نایلون از خط پردازش، احداث خط شستشوی نایلون و خط تولید گرانول حاصل از نایلون خروجی خط پردازش 1400/05/24 1400/06/10
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت تقریبی 30 متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از سایت های تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی 1400/05/06 1400/05/17
مزایده واگذاری اجرای عملیات دفع پسماندها و جابجایی کود کمپوست 1400/05/04 1400/05/17
مزایده واگذاری بهره برداری از سایت های تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی 1400/04/29 1400/05/17
مزایده واگذاری اجرای عملیات دفع پسماندها و جابجایی کود کمپوست 1400/04/28 1400/05/17
مزایده برداشت نایلون از خط پردازش، احداث خط شستشوی نایلون و خط تولید گرانول حاصل از نایلون خروجی خط پردازش 1400/03/05 1400/03/18
مزایده واگذاری برداشت نایلون از خط پردازش، احداث خط شستشوی نایلون و خط تولید گرانول حاصل از نایلون خروجی خط پردازش 1400/03/03 1400/03/18
مزایده واگذاری برداشت نایلون از خط پردازش، احداث خط شستشوی نایلون و خط تولید گرانول حاصل از نایلون خروجی خط پردازش 1400/02/13 1400/02/26
مزایده واگذاری برداشت نایلون از خط پردازش، احداث خط شستشوی نایلون و خط تولید گرانول حاصل از نایلون خروجی خط پردازش 1400/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سرقفلی واحدهای تجاری 1399/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سرقفلی واحدهای تجاری 1399/12/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از سایتهای چهارگانه تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی 1399/07/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7