مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده لوازم ساختمانی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده لوازم ساختمانی 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق انتفاع از پتانسیل گذرآب در 8 ساختگاه رودخانه 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق انتفاع از پتانسیل گذرآب در پای سد 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق انتفاع از پتانسیل گذرآب در ورودی تصفیه خانه 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق انتفاع از پتانسیل گذرآب در 8 ساختگاه رودخانه 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی رودخانه ها 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات بازگشایی رودخانه- بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی بخشی از رودخانه 1401/01/23 1401/01/22
مزایده لوازم ساختمانی 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی بخشی از رودخانه 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده رودخانه ها 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی رودخانه ها 1400/12/25 1401/01/14
مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی بخشی از رودخانه 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از خاک مازاد و عملیات لایروبی و بهسازی 1400/12/04 1400/12/15
مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی بخشی از رودخانه 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی بخشی از رودخانه 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده طرح تفریحی، توریستی و گردشگری پیرامون 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده طرح تفریحی ، توریستی و گردشگردی پیرامون 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده طرح تفریحی، توریستی و گردشگری 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از چشمه 1400/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14