کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8267207 مزایده واگذاری 6 واحدساخته شده باکاربری تجاری تحت پلاک ثبتی5013 الی 5018 فرعی از 902 اصلی واقع در نجف آباد استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/10
8267118 مزایده واگذاری 6 واحدساخته شده باکاربری تجاری تحت پلاک ثبتی5013 الی 5018 فرعی از 902 اصلی واقع در نجف آباد استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/10
8267109 مزایده واگذاری 6 واحد ساخته شده با کاربری تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/10
8267057 مزایده واگذاری 6 واحدساخته شده باکاربری تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/10
8267052 مزایده واگذاری 6 واحدساخته شده باکاربری تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/10
8267049 مزایده واگذاری 6 واحدساخته شده باکاربری تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/10
8266916 مزایده واگذاری 6 واحدساخته شده باکاربری تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/10
8264164 مزایده واگذاری 6 واحد ساخته شده با کاربری تجاری مساحت 27.74 متر مربع - مساحت 902.5014 مترمربع - مساحت 902.5015 - مساحت 902.5016 مترمربع - مساحت 902.5017 مترمربع - مساحت 902.5018 مترمربع استان اصفهان 1403/05/02 1403/05/10
8226749 مزایده 4 عنوان مزایده شامل واگذاری سه قطعه زمین با کاربری صنعتی - اجاره یک قطعه زمین با کاربری گردشگری تفریحی توریستی - اجاره 3 ساله یک قطعه زمین با کاربری تاسیساتی - رهن و اجاره 11 واحد با کاربری تجا... استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/10
8224390 مزایده واگذاری سه قطعه زمین با کاربری صنعتی تحت پلاک ثبتی 5607 فرعی از 12 اصلی واقع در داران استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
8224385 مزایده اجاره به شرط تملیک5ساله 1 زمین باکاربری گردشگری تفریحی توریستی قسمتی ازپلاک ثبتی174 اصلی درشهرضا استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
8223821 مزایده 4 عنوان مزایده شامل واگذاری سه قطعه زمین با کاربری صنعتی - اجاره یک قطعه زمین با کاربری گردشگری تفریحی توریستی - اجاره 3 ساله یک قطعه زمین با کاربری تاسیساتی - رهن و اجاره 11 واحد با کاربری تج... استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
8221908 مزایده واگذاری سه قطعه زمین با کاربری صنعتی تحت پلاک ثبتی 5607 فرعی از 12 اصلی واقع در داران استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
8221906 مزایده واگذاری سه قطعه زمین با کاربری صنعتی تحت پلاک ثبتی 5607 فرعی از 12 اصلی واقع در داران استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
8221714 مزایده اجاره 3ساله یک قطعه زمین با کاربری تاسیساتی تحت پلاک ثبتی 234 فرعی از 10 اصلی واقع در داران استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
8221479 مزایده رهن و اجاره 11 واحد با کاربری تجاری واقع در اصفهان (خیابان چهارباغ عباسی) استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
8221467 مزایده رهن و اجاره 11 واحد با کاربری تجاری واقع در اصفهان (خیابان چهارباغ عباسی) استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
8221458 مزایده رهن و اجاره 11 واحد با کاربری تجاری واقع در اصفهان (خیابان چهارباغ عباسی) استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
8221448 مزایده رهن و اجاره 11 واحد با کاربری تجاری واقع در اصفهان (خیابان چهارباغ عباسی) استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
8221444 مزایده رهن و اجاره 11 واحد با کاربری تجاری واقع در اصفهان (خیابان چهارباغ عباسی) استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/10
صفحه 1 از 26