مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری 3 قطعه زمین با کاربری تجاری- واگذاری 12 قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/02/20 1401/02/26
مزایده واگذاری سه قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/02/20 1401/02/26
مزایده واگذاری 12 قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/02/20 1401/02/26
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 12 زمین تجاری به مساحت 24.85 متر مربع 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری 1401/02/19 1401/02/26
مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی / سطح کل زمین : 50000 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 250 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی / سطح کل زمین : 11950 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین 1401/01/23 1401/01/27
مزایده واگذاری یک قطعه زمین - به اجاره به شرط تملیک 5 ساله یک قطعه زمین 1401/01/22 1401/01/27
مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/08 1400/12/07
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/08 1400/12/07
مزایده فروش املاک 1400/12/04 1400/12/07
مزایده زمین با کاربری خدماتی - سطح کل زمین ۵۰۰۰۰ 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده - زمین با کاربری تجاری - سطح کل زمین ۲۴/۷۵- 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجاره سه ساله یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی 1400/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13