مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پلاک زمین دولتی با کاربری گردشگری 1398/08/18 1398/08/20
واگذاری تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری فرهنگی و آموزشی 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری فرهنگی و آموزشی 1398/08/18 رجوع به آگهی
زمین - با کاربری جهانگردی و پذیرایی -مساحت 15000 - اعیان 15000 1398/08/14 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری آموزشی مساحت عرصه 513.75 مترمربع - زمین مساحت عرصه 993.9 1398/08/14 رجوع به آگهی
اجاره به شرط تملیک قسمتی از پلاک 6 بخش 8- مساحت 15000 مترمربع-با کاربری گردشگری 1398/08/13 1398/08/20
واگذاری تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری فرهنگی و آموزشی 1398/08/13 رجوع به آگهی
تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری فرهنگی و آموزشی 1398/08/13 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری گردشگری 1398/08/12 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری جهت احداث نانوایی 1398/08/04 1398/08/06
صفحه 1 از 22