مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری تالار - مساحت 10000 مترمربع 1400/12/12 1400/12/12
مزایده فروش تعداد (۸) قطعه شاه تیر بتنی مسلح 1400/12/12 1400/12/13
مزایده زمین / نوع کاربری : جهانگردی و پذیرایی / مساحت عرصه : 10000 / سطح کل زمین : 10000 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری تالار - مساحت 10000 مترمربع 1400/12/11 1400/12/12
مزایده فروش تعداد (۸) قطعه شاه تیر بتنی مسلح 1400/12/11 1400/12/13
مزایده فروش تعداد هشت قطعه شاه تیر بتنی مسلح ساخته شده 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد (۱۱) پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1400/11/21 1400/11/23
مزایده - پلاک ثبتی 6.12661 - زمین - کاربری تجاری - مساحت 27 و... 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد (۱۱) پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1400/11/16 1400/11/23
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری با مساحت عرصه 86/75 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد (۲) پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری تجاری 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 100 واحد نیمه ساخته 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 100 واحد نیمه ساخته 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری با مساحت عرصه 2753/04 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال: آپارتمان ـ نوع کاربری: مسکونی ـ مساحت عرصه: 2769/54 1400/10/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 29