مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل بوفه 1398/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری محل انتشارات 1398/09/25 1398/10/09
واگذاری انتشارات سایت مرکزی 1397/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری محل انتشارات آموزشکده 1397/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری محل انتشارات آموزشکده 1397/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری محل بوفه 1397/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری محل بوفه 1397/08/06 رجوع به آگهی
محل انتشارات سایت مرکزی و دانشکده های تابعه 1397/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین 1397/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری محل انتشارات سایت مرکزی و دانشکده های تابعه 1397/03/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7