مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره رستوران و بخشی از عرصه و اعیان 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران و بخشی از عرصه و اعیان مجتمع فرهنگی - رفاهی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران و بخشی از عرصه و اعیان مجتمع فرهنگی - رفاهی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران و بخشی از عرصه و اعیان مجتمع فرهنگی - رفاهی و واحد خدماتی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران و بخشی از عرصه و اعیان مجتمع 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران و بخشی از عرصه و اعیان مجتمع 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بلند مدت مجتمع فرهنگی - رفاهی و واحد خدماتی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بلند مدت مجتمع فرهنگی - رفاهی و واحد خدماتی 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران بخشی از عرصه و اعیان مجتمع فرهنگی - رفاهی و واحد خدماتی اداره کل شیلات 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده ۶ دانگ یک قطعه زمین 1400/06/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و مستحدثات 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده ۶ دانگ یک قطعه زمین 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش 101 قلم کالای اسقاطی به شرح پیوست 1 و 2 و 3 1400/06/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 86 قلم کالای اسقاطی 1399/11/13 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 1399/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری خارج از بافت روستا 1399/10/08 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 1399/10/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران و مدیریت مجتمع فرهنگی آموزشی 1399/10/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران و مدیریت مجتمع فرهنگی آموزشی 1399/10/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران و مدیریت مجتمع فرهنگی آموزشی 1399/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7