مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد ۱ قطعه زمین از املاک مشارکتی شهرداری با مالکین با کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری 1400/11/09 1400/11/11
مزایده فروش زمین کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده - زمین تجاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده - زمین تجاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده - زمین تجاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده تعداد ۸ قطعه زمین از املاک مشارکتی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین از املاک مشارکتی شهرداری با مالکین با کاربری تجاری اداری 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین تجاری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین تجاری 1400/08/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7