کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8180954 مزایده تعداد 19 قطعه زمین فرهنگی استان کرمانشاه 1403/04/13 1403/04/17
8157517 مزایده فروش تعداد 19 قطعه زمین از املاک مشارکتی شهرداری با کاربری مسکونی - فرهنگی هنری استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155348 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155346 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 164 استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155345 مزایده زمین با کاربری مسکون و فرهنگی و هنری استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155344 مزایده زمین با کاربری مسکون و فرهنگی و هنری استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155343 مزایده زمین با کاربری مسکون و فرهنگی و هنری استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155342 مزایده زمین با کاربری مسکون و فرهنگی و هنری استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155339 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155338 مزایده زمین با کاربری مسکون و فرهنگی و هنری استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155337 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155336 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 329 استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155335 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155334 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155333 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155332 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155331 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155330 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155329 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
8155328 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1403/04/09 1403/04/17
صفحه 1 از 19