کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6352843 مزایده فروش 37 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/12/11 1401/12/15
6351189 مزایده زمین کاربری مسکونی - زمین استان اصفهان 1401/12/10 رجوع به آگهی
6346179 مزایده فروش 37 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/12/09 1401/12/15
6251609 مزایده فروش 16 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/11/17 رجوع به آگهی
6239455 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1401/11/12 رجوع به آگهی
6239443 مزایده فروش 39 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/11/12 1401/11/19
6234890 مزایده فروش 39 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/11/11 1401/11/19
5815122 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 174/03 / استان اصفهان 1401/07/28 رجوع به آگهی
5666618 مزایده فروش وانت پراید 151 استان اصفهان 1401/06/16 رجوع به آگهی
5664415 مزایده وانت پراید 151 مدل 1396 رنگ سفید استان اصفهان 1401/06/16 1401/06/25
5660113 مزایده وانت پراید 151 مدل 1396 رنگ سفید استان اصفهان 1401/06/15 1401/06/25
5581681 مزایده فروش وانت پراید 151 استان اصفهان 1401/05/23 رجوع به آگهی
5581539 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1401/05/23 رجوع به آگهی
5580454 مزایده فروش وانت پراید استان اصفهان 1401/05/23 1401/05/30
5576250 مزایده وانت پراید 151 مدل 1396 رنگ سفید استان اصفهان 1401/05/22 1401/05/30
5497476 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1401/04/28 رجوع به آگهی
5496088 مزایده فروش 16 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/04/28 1401/04/26
5490224 مزایده فروش 16 قطعه زمین کاربری مسکونی استان لرستان 1401/04/26 رجوع به آگهی
5432096 مزایده 7 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/04/12 1401/04/28
5431756 مزایده فروش زمین / زمین مسکونی استان اصفهان 1401/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14