مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/02/08 1401/02/15
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/02/05 1401/02/15
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/01/25 1401/01/29
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/01/25 1401/01/29
مزایده واگذاری پارکینگ اختصاصی ماشینهای سنگین 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تفکیک از مبدأ پسماند خانگی شهر 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ اختصاصی ماشینهای سنگین 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تفکیک از مبدأ پسماند خانگی شهر 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری درباره ما مسکونی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری مسکونی 1400/12/08 1400/12/21
مزایده پارکینگ اختصاصی ماشین های سنگین 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل استقرار کیوسک های سطح شهر با کاربری فروش مواد غذایی 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده محل استقرار کیوسک های سطح شهر با کاربری فروش مواد غذایی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطعه زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع جهت نصب تجهیزات و وسائل پارک بادی کودکان 1400/03/20 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ اختصاصی ماشین های سنگین متعلق به شهرداری 1400/03/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به شماره 354 با کاربری مسکونی 1400/03/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل استقرار کیوسک های سطح شهر با کاربری فروش مواد غذایی 1400/03/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره ساختمان 1400/03/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12