کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8246844 مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/05/01 1403/05/07
8241380 مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/31 1403/05/07
8212189 مزایده فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/21 1403/04/27
8212174 مزایده فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/21 1403/04/27
8212173 مزایده فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/21 1403/04/27
8212170 مزایده فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/21 1403/04/27
8212168 مزایده فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/21 1403/04/27
8155161 مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان لرستان 1403/04/09 1403/04/07
8134162 مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان لرستان 1403/04/03 1403/04/07
8125306 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/03/31 1403/04/07
8125304 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/03/31 1403/04/07
8125302 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/03/31 1403/04/07
8125300 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/03/31 1403/04/07
8125296 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/03/31 1403/04/07
8073356 مزایده ساختمانی به مساحت 65 متر مربع جهت راه اندازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/19
8052173 مزایده ساختمانی به مساحت 65 متر مربع جهت راه اندازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر استان اصفهان 1403/03/12 رجوع به آگهی
8051842 مزایده اجاره ساختمان استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/19
7914408 مزایده واگذاری 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/02/12 1403/02/11
7886718 مزایده واگذاری 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/02/05 1403/02/11
7882541 مزایده زمین های مسکونی استان اصفهان 1403/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15