کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8198923 مزایده فروش زمین استان البرز 1403/04/18 1403/04/21
8146610 مزایده فروش زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 122/26 استان البرز 1403/04/06 1403/03/31
8104275 مزایده اجاره غرفه واقع در شهر ک فرهنگیان (روستا بازار) استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8104274 مزایده اجاره غرفه واقع در شهر ک فرهنگیان (روستا بازار) استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8104273 مزایده اجاره غرفه واقع در شهر ک فرهنگیان (روستا بازار) استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8104269 مزایده اجاره غرفه واقع در شهر ک فرهنگیان (روستا بازار) استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8104268 مزایده اجاره غرفه واقع در شهر ک فرهنگیان (روستا بازار) استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8103158 مزایده فروش زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 122/26 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8103157 مزایده فروش زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 121/64 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8103154 مزایده فروش زمین کاربری مال : صنعتی مساحت عرصه مال : 1200 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8103151 مزایده فروش مغازه کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 200/38 +51/25 بالکن استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8103147 مزایده فروش زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 253/66 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8103144 مزایده فروش : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 271/52 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8102986 مزایده فروش زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 273/47 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8102977 مزایده فروش : واحد تجاری کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 350 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8102971 مزایده فروش زمین کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 400 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8102968 مزایده فروش زمین کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 400 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8102965 مزایده فروش زمین کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 400 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8102960 مزایده فروش : زمین کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 460/37 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
8102957 مزایده فروش زمین : زمین کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 517/12 استان البرز 1403/03/26 1403/03/31
صفحه 1 از 19