کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7058597 مزایده اجاره مخازن 8و9و10 انبار نفت استان هرمزگان 1402/06/28 1402/07/04
7049607 مزایده اجاره مخازن استان هرمزگان 1402/06/26 رجوع به آگهی
7034904 مزایده اجاره مخازن استان هرمزگان 1402/06/20 1402/07/04
7033728 مزایده اجاره مخازن 8 و 9 و 10 انبار نفت استان هرمزگان 1402/06/20 1402/07/04
6782586 مزایده اجاره مخازن 101-102 استان هرمزگان 1402/04/20 1402/04/28
6772596 مزایده اجاره مخازن 101-102 انبار نفت استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/28
6769061 مزایده اجاره مخازن انبار نفت استان هرمزگان 1402/04/17 1402/04/25
6758785 مزایده اجاره مخازن 8 و 9 و 10 انبار نفت استان هرمزگان 1402/04/13 1402/04/25
6736124 مزایده اجاره مخازن 101-102 انبار استان هرمزگان 1402/04/07 1402/04/14
6726763 مزایده اجاره مخازن 101-102 انبار نفت استان هرمزگان 1402/04/05 1402/04/14
6725225 مزایده اجاره مخازن 101-102 انبار استان هرمزگان 1402/04/05 1402/04/25
6582930 مزایده اجاره مخازن 8 و 9 و 10 انبار نفت استان هرمزگان 1402/03/03 1402/03/17
6581491 مزایده اجاره مخازن 8 و 9 و 10 انبار نفت شهید استان هرمزگان 1402/03/03 1402/03/04
5754254 مزایده اجاره مخازن 8و9 و10 انبار استان هرمزگان 1401/07/12 1401/07/20
5734705 مزایده اجاره مخازن 8و9و10 انبار استان هرمزگان 1401/07/09 1401/07/20
5734363 مزایده اجاره مخازن 8و9 و 10 انبار نفت استان هرمزگان 1401/07/09 1401/07/20
5472011 مزایده اجاره مخازن استان هرمزگان 1401/04/20 1401/05/05
5438552 مزایده اجاره مخازن استان هرمزگان 1401/04/14 1401/05/05
4241219 مزایده واگذاری مخازن استان هرمزگان 1400/06/06 رجوع به آگهی
4238386 مزایده واگذاری مخازن استان هرمزگان 1400/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5