کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8170239 مزایده اجاره سالیانه مدرسه راهنمایی روستا استان کرمانشاه 1403/04/11 1403/04/18
8107571 مزایده فروش اموال اسقاط - مخازن سوخت و آب آهنی استان کرمانشاه 1403/03/27 1403/04/06
8107212 مزایده فروش اموال اسقاط - ضایعات آهن آلات استان کرمانشاه 1403/03/27 1403/04/06
8050295 مزایده اجاره مدرسه راهنمایی روستای میرعزیزی استان کرمانشاه 1403/03/12 1403/03/17
7982739 مزایده فروش اموال اسقاط - ضایعات آهن آلات استان کرمانشاه 1403/02/29 1403/03/07
7576820 مزایده اجاره 24.4 هکتار زمین دیم جهت کشت نخود بهاره استان کرمانشاه 1402/11/03 رجوع به آگهی
7529760 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب دبستان استان کرمانشاه 1402/10/20 رجوع به آگهی
6886479 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب دبستان استان کرمانشاه 1402/05/18 رجوع به آگهی
6886477 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب دبستان استان کرمانشاه 1402/05/18 رجوع به آگهی
6864760 مزایده فروش جار باقی مانده بعد از برداشت گندم دیم و آبی و کلزامرحله دوم استان کرمانشاه 1402/05/11 رجوع به آگهی
6847974 مزایده فروش مصالح حاصل از تخریب ساختمانی دبستان استان کرمانشاه 1402/05/07 رجوع به آگهی
6847950 مزایده فروش مصالح ساختمانی دبستان استان کرمانشاه 1402/05/07 رجوع به آگهی
6817226 مزایده فروش جار باقی مانده بعد از برداشت گندم دیم و آبی و کلزا استان کرمانشاه 1402/04/28 رجوع به آگهی
6817224 مزایده فروش جار باقی مانده بعد از برداشت گندم دیم و آبی و کلزا استان کرمانشاه 1402/04/28 رجوع به آگهی
6611483 مزایده فروش مصالح ساختمانی مدرسه استان کرمانشاه 1402/03/10 رجوع به آگهی
5507219 مزایده فروش کاه گندم هنرستان کشاورزی استان کرمانشاه 1401/05/01 رجوع به آگهی
5488420 مزایده فروش کاه گندم استان کرمانشاه 1401/04/25 رجوع به آگهی
5474429 مزایده فروش جار گندم استان کرمانشاه 1401/04/20 رجوع به آگهی
4983332 مزایده اجاره 18/2729 هکتار زمین دیم کشاورزی جهت کشت نخود استان کرمانشاه 1400/12/14 رجوع به آگهی
4931873 مزایده اجاره 18/279 هکتار زمین دیم کشاورزی جهت کشت نخود بهاره استان کرمانشاه 1400/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4