کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218319 مزایده تعداد 14 پلاک زمین به شماره پلاک و مشخصات ذیل با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/23 1403/04/27
8180724 مزایده فروش 14 پلاک زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/13 1403/04/19
8171483 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171482 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171480 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171479 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171477 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171474 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171441 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171440 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171435 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171433 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : ساختمان کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171432 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171430 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171429 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
8171426 مزایده نوبت اول 14 پلاک شهرک امام علی (ع) شهر : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/19
7283138 مزایده واگذاری یک باب رستوران با کاربری خدماتی متراژ 120 مترمربع استان اصفهان 1402/08/17 1402/08/24
7251774 مزایده یک باب رستوران با کاربری خدماتی متراژ 120 مترمربع استان اصفهان 1402/08/08 1402/08/24
7250630 مزایده اجاره بهربرداری از یک باب رستوران شهرداری استان اصفهان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7171822 مزایده یک باب رستوران با کاربری خدماتی متراژ 120 مترمربع - استان اصفهان 1402/07/18 1402/07/24
صفحه 1 از 3