کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8066531 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی در شهرک صنعتی لیا استان قزوین 1403/03/17 1403/03/21
8062826 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی استان قزوین 1403/03/16 1403/03/21
7732841 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی کاربری کلیه صنایع گروه غذایی برق و الکترونیک فلزی، نساجی، سلولزی، شیمیایی و دارویی بهداشتی استان قزوین 1402/12/09 1402/12/12
7731327 مزایده فراخوان مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی کاربری کلیه صنایع گروه غذایی برق و الکترونیک فلزی، نساجی، سلولزی، شیمیایی و دارویی بهداشتی تا رده 3 زیست محیطی استان قزوین 1402/12/09 1402/12/12
7710658 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 1329.56 / سطح کل زمین : 1329.56 استان قزوین 1402/12/07 رجوع به آگهی
7647885 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری استان قزوین 1402/11/18 رجوع به آگهی
7646941 مزایده واگذاری 4 ردیف حق بهره برداری از اراضی تجاری شامل: - به مساحت 149.99 مترمربع - به مساحت 144.6 مترمربع - دو ردیف به مساحت 150 مترمربع استان قزوین 1402/11/18 1402/11/26
7612510 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری استان قزوین 1402/11/12 رجوع به آگهی
7609804 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی تجاری استان قزوین 1402/11/11 1402/11/18
7608535 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی تجاری استان قزوین 1402/11/11 1402/11/18
7607318 مزایده واگذاری اراضی کارگاهی تولیدی پوشاک و اصناف وابسته استان قزوین 1402/11/11 رجوع به آگهی
7436187 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی تجاری استان قزوین 1402/09/23 1402/09/28
7434407 مزایده تعدادی زمین با کاربری تجاری استان قزوین 1402/09/22 رجوع به آگهی
7432831 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی تجاری استان قزوین 1402/09/22 رجوع به آگهی
7430998 مزایده فروش تعدادی زمین تجاری استان قزوین 1402/09/22 رجوع به آگهی
7410788 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی با کاربری کانی غیر فلزی / غذایی - دارویی - بهداشتی / نساجی / فلزی - برق و الکترونیک استان قزوین 1402/09/15 1402/09/20
7409737 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی شهرکهای صنعتی استان قزوین 1402/09/15 1402/09/20
7405471 مزایده زمین و مستحدثات با کاربری صنعتی استان قزوین 1402/09/14 رجوع به آگهی
7390089 مزایده زمین با کاربری : تجاری استان قزوین 1402/09/11 رجوع به آگهی
7303751 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اراضی تجاری شهرک صنعتی شامل 8 مورد استان قزوین 1402/08/23 1402/09/02
صفحه 1 از 5