کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8198030 مزایده اجاره فضای مازاد (دو واحد اتاق با کاربری بوفه و غذاخوری محدود مرکز تربیت مربی ) استان البرز 1403/04/18 1403/04/27
8191191 مزایده اجاره فضای مازاد (یک باب کلاس آموزشی واقع در بخش سمعی بصری ) استان البرز 1403/04/17 1403/04/23
8121189 مزایده اجاره فضای مازاد (تعمیرگاه نقلیه مرکز) استان البرز 1403/03/30 1403/04/09
7813782 مزایده اجاره فضای مازاد چاپخانه استان البرز 1403/01/19 رجوع به آگهی
7813778 مزایده اجاره فضای مازاد چاپخانه بدون تجهیزات استان البرز 1403/01/19 رجوع به آگهی
7812088 مزایده اجاره فضای مازاد فروشگاه استان البرز 1403/01/18 رجوع به آگهی
7700308 مزایده اجاره دو باب کلاس پداگوژی مرکز استان البرز 1402/12/03 رجوع به آگهی
7689119 مزایده اجاره فضای مازاد فروشگاه مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای استان البرز 1402/12/01 رجوع به آگهی
7618698 مزایده اجاره چاپخانه مرکز استان البرز 1402/11/14 رجوع به آگهی
7612525 مزایده اجاره فضای مازاد دو باب کلاس آموزشی بخش پداگوژی مرکز تربیت استان البرز 1402/11/12 رجوع به آگهی
7612521 مزایده اجاره فضای مازاد فروشگاه مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای استان البرز 1402/11/12 رجوع به آگهی
7354346 مزایده اجاره فضای مازاد گلخانه کشاورزی مرکز تربیت مربی و پژوهش استان البرز 1402/08/30 رجوع به آگهی
7272606 مزایده اجاره فضای مازاد مطبخ و سالن غذا خوری250نفر استان البرز 1402/08/15 رجوع به آگهی
7203017 مزایده اجاره فضای مازادزمین شمال گلخانه کشاورزی استان البرز 1402/07/25 رجوع به آگهی
7203015 مزایده اجاره فضای مازاد گلخانه فضای سبز استان البرز 1402/07/25 رجوع به آگهی
7202650 مزایده اجاره فضای مازادزمین شن ریزی شده مرکز تربیت مربی استان البرز 1402/07/25 رجوع به آگهی
7202647 مزایده اجاره فضای مازاد تعمیرگاه استان البرز 1402/07/25 رجوع به آگهی
7202645 مزایده اجاره زمین استان البرز 1402/07/25 رجوع به آگهی
7198198 مزایده اجاره فضای مازاد مطبخ و سالن غذا خوری250نفره استان البرز 1402/07/24 رجوع به آگهی
7169309 مزایده اجاره فضای مازاد دو باب کلاس پداگوژی مرکز تربیت مربی استان البرز 1402/07/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4