مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد13 پلاک با کاربری تجاری جمعا به مساحت 796 مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
مزایده تعداد13 پلاک با کاربری تجاری جمعا به مساحت 796 مترمربع 1398/06/27 رجوع به آگهی
تعداد 7 پلاک با کاربری مسکونی و تجاری جمعا به مساحت 1435/63 مترمربع 1398/04/12 رجوع به آگهی
تعداد 9 پلاک با کاربری مسکونی و تجاری جمعا به مساحت 1929/76 مترمربع 1398/04/02 رجوع به آگهی
تعداد 9 پلاک با کاربری مسکونی و تجاری جمعا به مساحت 1929/76 مترمربع 1398/03/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد 11 پلاک با کاربری مسکونی 1397/12/11 رجوع به آگهی
فروش تعداد 11 پلاک با کاربری مسکونی جمعا به مساحت 2308.71 مترمربع 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد 11 پلاک با کاربری مسکونی 1397/11/17 1397/11/25
فروش تعداد 3 پلاک با کاربری مسکونی 1397/09/11 1397/09/15
فروش تعداد 3 پلاک با کاربری مسکونی 1397/09/10 1397/09/15
صفحه 1 از 2