کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7187112 مزایده اجاره. فضای مازاد برنیاز یک کلاس در دبستان استان کردستان 1402/07/19 رجوع به آگهی
6873679 مزایده اجاره تعداد 3کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873678 مزایده اجاره تعداد 2کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873677 مزایده اجاره 1کلاس جهت مراکز پیش دبستانی در شیفت بعد از ظهر استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873676 مزایده اجاره تعداد 3کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873674 مزایده اجاره تعداد 3کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873669 مزایده اجاره تعداد 3 کلاس جهت مراکز پیش دبستانی در شیفت بعد از ظهر استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873668 مزایده اجاره تعداد 3کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873667 مزایده اجاره تعداد 3کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873666 مزایده اجاره تعداد 3 کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873665 مزایده اجاره تعداد 3کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873663 مزایده اجاره تعداد 3کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873662 مزایده اجاره تعداد 3کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873659 مزایده اجاره تعداد 3کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873658 مزایده اجاره تعداد 4 کلاس استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873657 مزایده اجاره 2کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873656 مزایده اجاره تعداد 2کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873655 مزایده اجاره 2کلاس جهت مراکز پیش دبستانی در شیفت بعد از ظهر استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873653 مزایده اجاره 2کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6873652 مزایده اجاره 2 کلاس جهت مراکز پیش دبستانی استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4