کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8187033 مزایده فروش نقدی تعداد 7 قطعه زمین با کاربری تجاری استان فارس 1403/04/16 1403/04/24
8187019 مزایده تجدید مزایده فروش زمین مسکونی استان فارس 1403/04/16 1403/04/24
8187012 مزایده تجدید مزایده فروش زمین استان فارس 1403/04/16 1403/04/24
8187008 مزایده تجدید مزایده فروش زمین استان فارس 1403/04/16 1403/04/24
8187006 مزایده تجدید مزایده فروش زمین مسکونی استان فارس 1403/04/16 1403/04/24
8186999 مزایده تجدید مزایده فروش زمین مسکونی استان فارس 1403/04/16 1403/04/24
8186997 مزایده تجدید مزایده فروش زمین مسکونی استان فارس 1403/04/16 1403/04/24
8186995 مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت زمین مال : 276.08 استان فارس 1403/04/16 1403/04/24
8186993 مزایده تجدید مزایده فروش زمین تجاری استان فارس 1403/04/16 1403/04/24
8156479 مزایده فروش نقدی تعداد 22 قطعه زمین از اراضی تفکیکی با کاربری مسکونی استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8121698 مزایده فروش تعداد 22 قطعه زمین از اراضی با کاربری مسکونی استان فارس 1403/03/30 1403/04/11
8120420 مزایده فروش 22 قطعه زمین واقع در فاز 5-زمین مسکونی استان فارس 1403/03/30 1403/04/11
8120416 مزایده فروش 22 قطعه زمین واقع در فاز 5 نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان فارس 1403/03/30 1403/04/11
8120410 مزایده فروش 22 قطعه زمین واقع در فاز 5 استان فارس 1403/03/30 1403/04/11
8120409 مزایده فروش زمین مسکونی استان فارس 1403/03/30 1403/04/11
8120408 مزایده فروش 22 قطعه زمین واقع در فاز 5 استان فارس 1403/03/30 1403/04/11
8120407 مزایده فروش 22 قطعه زمین واقع در فاز 5 استان فارس 1403/03/30 1403/04/11
8120404 مزایده فروش 22 قطعه زمین واقع در فاز 5 استان فارس 1403/03/30 1403/04/11
8120403 مزایده فروش زمین مسکونی استان فارس 1403/03/30 1403/04/11
8120402 مزایده فروش 22 قطعه زمین واقع در فاز 5-زمین مسکونی استان فارس 1403/03/30 1403/04/11
صفحه 1 از 19