مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود - گروه اول سیم مسی و شینه مسی - گروه دوم کابل مسی - گروه سوم انواع کابل آلومینیومی - گروه چهارم سیم آلومینیومی و سیم رو پوشدار کیلوگرم 1401/02/07 1401/02/11
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط سیم مسی و شینه مسی- کابل مسی 1401/02/06 1401/02/11
مزایده فروش انواع خودرو سبک 1400/12/22 1400/11/28
مزایده فروش ششدانگ ملک خود با بنای احداثی متراژ 3909/18 مترمربع 1400/12/03 1400/12/08
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط (سیم مسی ـ انواع کابل آلومیینومی ـ سیم آلومینیومی (متر) ـ تجهیزات شبکه ـ انواع قرقره چوبی ـ ترانسفورماتور ـ تجهیزات روشنایی و 1400/11/27 1400/12/02
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط - گروه اول- سیم مسی - گروه دوم - (کابل مسی) - گروه سوم- انواع کابل آلومینیومی - گروه چهارم - سیم آلومینیومی 1400/11/27 1400/12/02
مزایده فروش ششدانگ ملک 1400/11/24 1400/12/02
مزایده فروش انواع خودرو سبک - خودرو سنگین 1400/11/23 1400/11/28
مزایده فروش ششدانگ ملک خود با بنای احداثی - متراژ 3909/18 1400/11/23 1400/12/02
مزایده فروش انواع خودرو سبک و سنگین 1400/11/23 1400/11/28
مزایده فروش ششدانگ ملک 1400/11/23 1400/12/02
مزایده فروش انواع خودرو سبک و خودرو سنگین 1400/11/23 1400/12/08
مزایده فروش ششدانگ ملک خود با بنای احداثی در آن 1400/11/21 1400/11/27
مزایده ملک به مساحت 3909/18 مترمربع و اعیانی در دو طبقه همکف و اول به مجموع مساحت 2458/00 مترمربع و با کاربری تجاری 1400/11/16 1400/11/27
مزایده فروش شش دانگ ملک به مساحت ۳۹۰۹/۱۸ متر مربع 1400/11/15 1400/12/08
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط 1400/11/05 1400/11/09
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط 1400/11/04 1400/11/09
مزایده کابل مسی-سیم آلومینیومی 1400/11/03 1400/11/09
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود در انبارهای خود - سیم مسی- کابل آلومینیومی - سیم روپوشدار آلومینیومی 1400/08/16 1400/09/20
مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود در انبارهای خود - سیم مسی- کابل آلومینیومی - سیم روپوشدار آلومینیومی و... 1400/08/15 1400/09/20
صفحه 1 از 10