کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8232750 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 10 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232746 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 2 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232745 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 4 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232744 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 5 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232743 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 6 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232741 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 7 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232740 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 9 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232718 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 11 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232715 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 12 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232712 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 14 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232709 مزایده اجاره عرصه جهت احداث دکه فود استریت شماره 13 استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8232243 مزایده واگذاری اجاره عرصه بابت احداث 11 عدد دکه فود استریت استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8231724 مزایده اجاره عرصه بابت احداث 11 عدد دکه فود استریت به مدت سه سال استان مازندران 1403/04/28 1403/05/29
8228077 مزایده زمین های خیابان شهید باقری: زمین مساحت زمین مال : 211.13 استان مازندران 1403/04/27 1403/05/11
8228076 مزایده زمین های خیابان شهید باقری : زمین مساحت زمین مال : 212.3 استان مازندران 1403/04/27 1403/05/11
8228075 مزایده زمین های خیابان شهید باقری : زمین مساحت زمین مال : 212.3 استان مازندران 1403/04/27 1403/05/11
8228073 مزایده زمین های خیابان شهید باقری: زمین مساحت زمین مال : 212.3 استان مازندران 1403/04/27 1403/05/11
8228070 مزایده زمین های خیابان شهید باقری : زمین مساحت زمین مال : 212.3 وضعیت مال : تخلیه است استان مازندران 1403/04/27 1403/05/11
8228068 مزایده زمین های خیابان شهید باقری: زمین مساحت زمین مال : 212.3 استان مازندران 1403/04/27 1403/05/11
8228065 مزایده زمین های خیابان شهید باقری : زمین مساحت زمین مال : 212.3 استان مازندران 1403/04/27 1403/05/11
صفحه 1 از 15