مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری دو قطعه زمین 1398/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین شماره 16 واقع در بلوار 1398/10/29 1398/11/17
واگذاری دو قطعه زمین 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری دو قطعه از زمین ملکی شهرداری 1398/10/29 1398/11/10
واگذاری 4 قطعه زمین از قطعات ملکی شهرداری 1398/10/28 1398/11/14
واگذاری 2 قطعه از قطعات ملکی 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری 2 قطعه از قطعات ملکی شهرداری قطعه B252 و B253 1398/10/28 1398/11/14
واگذاری ده قطعه زمین از قطعات ملکی 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی زمین از قطعات ملکی شهرداری (قطعه B254 تا B256) واقع در شهرک 1398/10/28 1398/11/14
واگذاری 3 قطعه زمین از قطعات ملکی شهرداری 1398/10/28 1398/11/14
صفحه 1 از 45