کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6588349 مزایده فروش یک قطعه شماره 11 زمین استان اصفهان 1402/03/06 1402/03/16
6551991 مزایده فروش یک قطعه زمین استان اصفهان 1402/02/25 1402/03/16
6481607 مزایده فروش یک قطعه شماره 2 زمین استان اصفهان 1402/02/06 1402/02/14
6468564 مزایده فروش یکباب خانه قدیمی واجد ارزش تاریخ خانه شعاعی استان اصفهان 1402/02/04 1402/02/13
6466780 مزایده فروش یک قطعه زمین استان اصفهان 1402/01/31 1402/02/13
6462665 مزایده اجاره یک باب مغازه استان اصفهان 1402/01/30 1402/02/07
6448895 مزایده فروش یک قطعه شماره 2 زمین استان اصفهان 1402/01/27 1402/02/14
6439151 مزایده فروش قطعه استان اصفهان 1402/01/22 1402/02/13
6438815 مزایده فروش یک باب خانه قدیمی استان اصفهان 1402/01/22 1402/02/13
6430673 مزایده اجاره یکباب مغازه استان اصفهان 1402/01/21 1402/02/07
6430659 مزایده فروش یک قطعه شماره 11 زمین استان اصفهان 1402/01/21 1402/02/13
6429973 مزایده فروش یکباب خانه قدیمی استان اصفهان 1402/01/21 1402/02/13
6409123 مزایده اجاره سازه های و تابلوهای تبلیغاتی استان اصفهان 1402/01/14 1402/01/17
6398832 مزایده اجاره سازه های و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان اصفهان 1401/12/28 1402/01/17
6393852 مزایده اجاره یکباب مغازه استان اصفهان 1401/12/24 1402/01/16
6391385 مزایده فروش سه قطعه زمین استان اصفهان 1401/12/24 1402/01/16
6377171 مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی استان اصفهان 1401/12/20 1401/12/25
6370565 مزایده فروش قطعه شماره 11 استان اصفهان 1401/12/16 1402/01/16
6370104 مزایده فروش یک قطعه شماره (11) زمین استان اصفهان 1401/12/16 1402/01/16
6365482 مزایده فروش سه قطعه زمین استان اصفهان 1401/12/15 1402/01/16
صفحه 1 از 51