مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش یک قطعه (شماره 11) زمین 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/02/29 1401/03/17
مزایده فروش ساختمان هتل 1401/02/27 1401/03/05
مزایده فروش لوازم و اجناس فرسوده و مستعمل ( باطری و رادیاتور) 1401/02/27 1401/03/05
مزایده فروش یک باب ساختمان فرسوده 1401/02/21 1401/03/10
مزایده فروش قطعه شماره 11 1401/02/21 1401/03/10
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/02/21 1401/03/10
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/02/20 1401/03/10
مزایده فروش یک قطعه شماره 11 زمین 1401/02/20 1401/03/10
مزایده فروش ساختمان هتل 1401/02/19 1401/03/05
مزایده فروش ساختمان هتل 1401/02/19 1401/03/05
مزایده فروش لوازم و اجناس فرسوده و مستعمل ( باطری و رادیاتور) 1401/02/19 1401/03/05
مزایده فروش ساختمان هتل 1401/01/31 1401/02/06
مزایده فروش ساختمان هتل 1401/01/27 1401/02/06
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/01/24 1401/02/01
مزایده فروش ساختمان هتل 1401/01/20 1401/02/06
مزایده فروش ساختمان هتل 1401/01/18 1401/02/06
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/01/16 1401/02/01
مزایده واگذاری سازه ها و تابلوهای تبلیغاتی 1401/01/15 1401/01/25
صفحه 1 از 46