کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8040569 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی بریس استان سیستان و بلوچستان 1403/03/09 1403/03/16
8040559 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی زرآباد استان سیستان و بلوچستان 1403/03/09 1403/03/16
8040558 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی هفت تیر استان سیستان و بلوچستان 1403/03/09 1403/03/16
8040336 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی کنارک استان سیستان و بلوچستان 1403/03/09 1403/03/16
8040335 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی پزم استان سیستان و بلوچستان 1403/03/09 1403/03/16
8040334 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی رمین استان سیستان و بلوچستان 1403/03/09 1403/03/16
8040333 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی تنگ استان سیستان و بلوچستان 1403/03/09 1403/03/16
8040332 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی پسابندر استان سیستان و بلوچستان 1403/03/09 1403/03/16
6149521 مزایده الف -یک دستگاه بلدوزر 8 D (کد1) ب- یک دستگاه کفی کمرشکن (کد 2) ج -دو عدد مخزن 10000 لیتری آهنی کد 3و4 استان سیستان و بلوچستان 1401/10/26 1401/11/08
6142604 مزایده فروش یک دستگاه بلدوزر - دو عدد مخزن 10000 لیتری آهنی استان سیستان و بلوچستان 1401/10/24 1401/11/08
6049988 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی استان سیستان و بلوچستان 1401/09/24 رجوع به آگهی
5932008 مزایده تجدید فراخوان واگذاری مدیریت بهره برداری بندر استان سیستان و بلوچستان 1401/08/18 رجوع به آگهی
5932005 مزایده اجاره مدیریت بهره برداری بندر استان سیستان و بلوچستان 1401/08/18 رجوع به آگهی
5931973 مزایده تجدید فراخوان واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی استان سیستان و بلوچستان 1401/08/18 رجوع به آگهی
5931971 مزایده تجدید فراخوان واگذاری مدیریت بهره برداری بندر صیادی استان سیستان و بلوچستان 1401/08/18 رجوع به آگهی
5931970 مزایده اجاره مدیریت بهره برداری بندر استان سیستان و بلوچستان 1401/08/18 رجوع به آگهی
5931969 مزایده تجدید فراخوان واگذاری مدیریت بهره برداری بندر استان سیستان و بلوچستان 1401/08/18 رجوع به آگهی
5931962 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر استان سیستان و بلوچستان 1401/08/18 رجوع به آگهی
5931960 مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری بندر استان سیستان و بلوچستان 1401/08/18 رجوع به آگهی
5734273 مزایده بهره برداری بنادر صیادی استان سیستان و بلوچستان 1401/07/09 1401/07/12
صفحه 1 از 3