کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6624313 مزایده فروش شلیل استان مازندران 1402/03/16 رجوع به آگهی
6590786 مزایده فروش برنج ارگانیک تولیدی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران 1402/03/06 رجوع به آگهی
6590771 مزایده فروش برنج طارم هاشمی استان مازندران 1402/03/06 رجوع به آگهی
6312623 مزایده فروش بخشی از لوازم اداری و ماشین آلات کشاورزی اسقاط و مازاد استان مازندران 1401/12/02 رجوع به آگهی
6305347 مزایده اجاره 5 ساله 8.1 هکتارازاراضی جهت تولید گل وگیاه بصورت گلدانی استان مازندران 1401/11/30 رجوع به آگهی
6252573 مزایده فروش 12780 کیلوگرم برنج ارگانیک رقم طارم هاشمی تولیدی خود استان مازندران 1401/11/17 رجوع به آگهی
6243851 مزایده فروش برنج استان مازندران 1401/11/13 رجوع به آگهی
6213909 مزایده اجاره 3ساله 1.8هکتار از اراضی جهت تولید گل و گیاه بصورت گلدانی استان مازندران 1401/11/05 رجوع به آگهی
6089100 مزایده فروش برنج استان مازندران 1401/10/07 رجوع به آگهی
6023959 مزایده فروش برنج استان مازندران 1401/09/16 رجوع به آگهی
6023957 مزایده فروش برنج استان مازندران 1401/09/16 رجوع به آگهی
6011947 مزایده فروش سردرختی مرکبات استان مازندران 1401/09/13 رجوع به آگهی
5992830 مزایده اجاره اراضی شالیزاری استان مازندران 1401/09/07 رجوع به آگهی
5942280 مزایده فروش برنج طارم هاشمی استان مازندران 1401/08/22 رجوع به آگهی
5942279 مزایده فروش برنج طارم هاشمی استان مازندران 1401/08/22 رجوع به آگهی
5942275 مزایده فروش برنج استان مازندران 1401/08/22 رجوع به آگهی
5934219 مزایده اجاره یک هکتار از اراضی هنرستان استان مازندران 1401/08/19 رجوع به آگهی
5899739 مزایده فروش پس بوجارگندم و جو ایستگاه بایع کلا استان مازندران 1401/08/09 رجوع به آگهی
5894929 مزایده اجاره گلخانه های واحد آموزش کشاورزی استان مازندران 1401/08/08 رجوع به آگهی
5894928 مزایده اجاره زمین استان مازندران 1401/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11