مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش برنج ارگانیک 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه زمین 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه شماره 2 ایستگاه 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه شماره 4 ایستگاه 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده مشارکت غیرمالکانه تولید انواع نشا در ایستگاه 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه 4 ایستگاه 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه 3 ایستگاه خشکه 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه 1 ایستگاه خشکه داران 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 11235 کیلوگرم برنج ارگانیک 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش برنج ارگانیک 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنجد 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره شالیزاری ایستگاه خشکه داران و واحدآموزش 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده مشارکت در تولید برنج قطعه های 1-2-3 ایستگاه 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره شالیزاری ایستگاه خشکه داران و واحدآموزش 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده مشارکت غیرمالکانه تولید برنج در زمین 6هکتاری 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه 3 ایستگاه 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنجد 1400/12/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9