کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8212346 مزایده فروش دام شامل:تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی تعدادی تلیسه آبستن داشتی تعدادی جوانه نر نژاد دورک گوشتی تعدادی گوساله نر قطع شیر هلشتاین تعدادی گوساله نر قطع شیر هلشتاین نژاد برتر تعدادی گوساله... استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/27
8197267 مزایده فروش دام در 6 ردیف شامل : تعدادی گاو غیر آبستن کشتار گاهی /تعدادی گاوآبستن داشتی/ استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/18 1403/04/27
8197184 مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ،TU5 مدل 1393 به رنگ سفید روغنی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/18 1403/04/27
8049326 مزایده فروش دام ها شامل : -تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی تعدادی گاو آبستن داشتی -تعدادی گوساله نر قطع شیر -تعدادی گوساله نر قطع شیر نژاد برتر -تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی تعدادی گوساله نر شیرخو... استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/12 1403/03/22
8049319 مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس TU5 مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/12 1403/03/22
7989896 مزایده فروش دام تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی- تعدادی گاوآبستن داشتی- تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتار گاهی -تعدادی تلیسه آبستن داشتی- تعدادی گوساله نر قطع شیر -تعدادی گوساله نر شیر خوار استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/30 رجوع به آگهی
7916262 مزایده تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی تعدادی گاوآبستن داشتی تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتار گاهی تعدادی تلیسه آبستن داشتی تعدادی گوساله نر قطع شیر تعدادی گوساله نر شیر خوار استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/13 رجوع به آگهی
7869113 مزایده فروش کود دامی استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/02 رجوع به آگهی
7801032 مزایده فروش کود دامی استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/14 رجوع به آگهی
7801024 مزایده فروش دام ها شامل : - تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی - تعدادی گاو آبستن داشتی - تعدادی گوساله نر قطع شیر - تعدادی گوساله نر شیرخوار استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/14 رجوع به آگهی
7790831 مزایده فروش کود دامی تولیدی مجموعه خود را دپوکود استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/28 رجوع به آگهی
7790829 مزایده فروش دام ها شامل : تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی - تعدادی گاو آبستن داشتی - تعدادی گوساله نر قطع شیر - تعدادی گوساله نر شیرخوار استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/28 رجوع به آگهی
7679179 مزایده فروش دام شامل تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی- تعدادی گاو آبستن داشتی- تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/29 رجوع به آگهی
7607701 مزایده فروش دام روز شامل: تعدادی گاو غیر آبستن کشتار گاهی، تعدادی گاوآبستن داشتی - تعدادی گوساله نر قطع شیر، تعدادی گوساله نر شیرخوار استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/11 رجوع به آگهی
7529333 مزایده فروش تعدادی گاو غیر آبستن کشتار گاهی - تعدادی گاوآبستن داشتی - تعدادی تلیسه غیر آبستن - تعدادی گوساله نر قطع شیر - تعدادی گوساله نر شیرخوار استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/20 رجوع به آگهی
7513412 مزایده فروش دام استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/17 رجوع به آگهی
7394609 مزایده فروش دام شامل 5 مورد تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی- تعدادی گاوآبستن داشتی- تعدادی تلیسه غیر آبستن و فری مارتین استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/12 رجوع به آگهی
7259277 مزایده فروش دام شامل : 1- تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی تعدادی گاو آبستن داشتی 2- تعدادی تلیسه غیر آبستن و فری مارتین 3- تعدادی تلیسه آبستن داشتی 4- تعدادی گوساله نر قطع شیر 5-تعدادی گوساله نر شیرخو... استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/10 1402/08/23
7152552 مزایده فروش دام استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/12 رجوع به آگهی
6978332 مزایده فروش دام ها شامل : تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی - تعدادی گاو آبستن داشتی - تعدادی تلیسه غیر آبستن و فری مارتین - تعدادی تلیسه آبستن داشتی - تعدادی گوساله نر قطع شیر - تعدادی گوساله نر شیر... استان چهارمحال و بختیاری 1402/06/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11