کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7893752 مزایده تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و مقدار آب موقوفه استان سمنان 1403/02/08 رجوع به آگهی
7436748 مزایده اجاره ششدانگ تجاری استان سمنان 1402/09/23 رجوع به آگهی
7416662 مزایده واگذاری تعدادی از املاک تجاری و مسکونی عرصه و اعیان وقف و زمین زراعی شامل 9 مورد استان سمنان 1402/09/18 رجوع به آگهی
6959269 مزایده واگذاری عرصه و اعیان وقف تعدادی از املاک تجاری و مسکونی استان سمنان 1402/06/04 رجوع به آگهی
6287492 مزایده واگذاری به صورت اجاره تعدادی از املاک تجاری و مسکونی عرصه و اعیان وقف استان سمنان 1401/11/26 رجوع به آگهی
4041469 مزایده واگذاری یک واحد تجاری مساحت تقریبی 26/5 مترمربع استان سمنان 1400/04/06 رجوع به آگهی
4033288 مزایده واگذاری یک واحد تجاری استان سمنان 1400/04/03 رجوع به آگهی
4033287 مزایده یک واحد زیرزمین تجاری استان سمنان 1400/04/03 رجوع به آگهی
4033286 مزایده اجاره یک واحد مغازه استان سمنان 1400/04/03 رجوع به آگهی
4033285 مزایده واگذاری یک واحد مسکونی استان سمنان 1400/04/03 رجوع به آگهی
4033284 مزایده اجاره یک واحد مغازه استان سمنان 1400/04/03 رجوع به آگهی
3780420 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه تجاری با کد تفضیلی استان سمنان 1400/01/23 رجوع به آگهی
3776596 مزایده واگذاری اجاره یک باب آشپزخانه استان سمنان 1400/01/22 رجوع به آگهی
3640315 مزایده واگذاری ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی 49.5 مترمربع استان سمنان 1399/11/26 رجوع به آگهی
3586726 مزایده واگذاری اجاره یک باب آشپزخانه استان سمنان 1399/11/08 رجوع به آگهی
3585263 مزایده یک باب دکان به صورت اجاره به مساحت تقریبی ۵۷ مترمربع استان سمنان 1399/11/08 رجوع به آگهی
3585262 مزایده واگذاری یک باب دکان استان سمنان 1399/11/08 رجوع به آگهی
3585217 مزایده واگذاری یک بابت دکان مساحت تقریبی 26 مترمربع استان سمنان 1399/11/08 رجوع به آگهی
3585199 مزایده مغازه به مساحت تقریبی 31 مترمربع استان سمنان 1399/11/08 رجوع به آگهی
3498562 مزایده واگذاری مقدار ۵۰ (پنجاه) حصه آب استخر استان سمنان 1399/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5