کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8205395 مزایده فروش 685 هزار تن سنگ آهن دانه بندی استان خراسان رضوی 1403/04/19 1403/05/03
8199311 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف و پروانه بهره برداری استان تهران 1403/04/18 1403/05/03
8195595 مزایده فروش 685 هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهن سنگان استان تهران 1403/04/18 1403/05/03
8186440 مزایده فروش 685 هزار تن سنگ آهن دانه بندی استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/05/03
8186362 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم (گواهی کشف و پروانه بهره برداری به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) با امکان تداوم فعالیت در قالب قرارداد اس... استان تهران، استان کرمان 1403/04/16 1403/05/03
8186222 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف و پروانه بهره برداری استان تهران 1403/04/16 1403/05/03
8185585 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف و پروانه بهره برداری استان تهران 1403/04/16 1403/05/03
8181553 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم در محدده اکتشافی مس استان تهران، استان کرمان 1403/04/13 1403/04/23
8158951 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم ( گواهی کشف و پروانه بهره برداری به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ) با امکان تداوم فعالیت در قالب قرارداد... استان تهران 1403/04/09 1403/04/27
8158698 مزایده فروش 855 هزار تن سنگ آهن دانه بندی استان خراسان رضوی 1403/04/09 1403/04/27
8155988 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی احداث و بهره برداری از کارخانه تولید پلی سیلیکون استان تهران، استان هرمزگان 1403/04/09 1403/04/13
8155227 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم ( گواهی کشف و پروانه بهره برداری به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ) با امکان تداوم فعالیت در قالب قرارداد... استان تهران 1403/04/09 1403/04/27
8151137 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم ( گواهی کشف و پروانه بهره برداری به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با امکان تداوم فعالیت در قالب قرارداد استخرا... استان تهران 1403/04/07 1403/04/27
8150477 مزایده فروش 855 هزار تن سنگ آهن دانه بندی استان تهران 1403/04/06 1403/04/27
8144103 مزایده سرمایه گذاری به منظور اجرای مراحل اکتشاف و اخذ مجوز های قانوی لازم با اماکن تداوم قعالیت در قالب قرارداد استخراج و فروش ماده معدنی در محدوده اکتشافی استان تهران 1403/04/04 1403/04/27
8142210 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم (گواهی کشف و پروانه بهره برداری به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) با امکان تداوم فعالیت در قالب قرارداد اس... استان تهران، استان خراسان رضوی 1403/04/04 1403/04/27
8141211 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم استان تهران 1403/04/04 1403/04/27
8141180 مزایده اجرای کلیه مراحل اکتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف و پروانه بهره برداری استان خراسان رضوی 1403/04/04 1403/04/27
8141175 مزایده فروش 855 هزار تن سنگ آهن دانه بندی استان خراسان رضوی 1403/04/04 1403/04/27
8139926 مزایده فروش 680 هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهن سنگان واقع در استان خراسان رضوی استان تهران 1403/04/04 1403/04/20
صفحه 1 از 64