مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی گاو آبستن داشتی، ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر شیرخوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین خود 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/12/23 1401/01/15
مزایده فروش دام 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گاو آبستن داشتی، ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر (شیر خوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین و تلیسه باردار 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گاو آبستن داشتی، ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر (شیر خوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین خود 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گاو آبستن داشتی، ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر (شیر خوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین و تلیسه آبستن خود 1400/08/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گاو آبستن داشتی، ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر (شیر خوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین و تلیسه آبستن 1400/07/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گاو آبستن داشتی، ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر 1400/06/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام ـ تعدادی گاو آبستن داشتی، ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سردرختی زیتون سال ۱۴۰۰ 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سردرختی زیتون 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی ماده گاو آبستن، گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر (شیر خوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین و تلیسه آبستن 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات سردرختی باغات 1400/03/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات سردرختی باغات شرکت کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری 1400/03/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول گیلاس بصورت سردرختی شرکت 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گاو آبستن داشتی، گوساله نر (شیر خوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین و تلیسه آبستن خود 1400/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر (شیر خوار و قطع شیر)، تلیسه غیرباردار و فری مارتین و تلیسه آبستن خود 1400/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گوساله نر 1400/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11