مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب 1401/02/26 1401/02/25
مزایده پساب تصفیه خانه فاضلاب 1401/02/24 1401/02/25
مزایده فروش پساب تصفیه خانه 1401/02/20 1401/02/25
مزایده فروش پساب تصفیه خانه 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوله های خطوط انتقال مخازن هوایی و کانکس و کوپلینگ 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش خطوط انتقال مخازن هوایی و کانکس و کوپلینگ 1400/12/21 1400/12/25
مزایده فروش لوله های خطوط انتقال مخازن هوایی و کانکس و کوپلینگ 1400/12/19 1400/12/25
مزایده فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب 1400/12/14 1400/12/16
مزایده فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب 1400/12/12 1400/12/16
مزایده فروش پساب 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده - فروش اموال، پمپ های شناور، افقی و آهن آلات اسقاطی بلااستفاده 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 58 لجن کش ها و پمپ های فاضلابی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۲۸۵۲۰ متر لوله آزبست در اقطار مختلف 1400/08/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مستعمل و فرسوده -تعداد 151 پمپ و الکترو پمپهای شناور و افقی- تعداد 58 لجن کش ها و پمپهای فاضلابی 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 151 پمپ و الکترو پمپهای شناور و افقی - فروش تعداد 58 لجن کش ها و پمپهای فاضلابی 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 151 پمپ و الکتروپمپ های شناور و افقی 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 58 لجن کش ها و پمپ های فاضلابی 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوله آزبست در اقطار مختلف 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش مخزن هوایی فلزی مستعمل و فرسوده 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش مخزن هوایی فلزی مستعمل و فرسوده 1400/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8