کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8128844 مزایده بهره برداری از بازار پردیسان سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری کرج استان البرز 1403/04/02 1403/04/09
7582559 مزایده واگذاری اعطای حق بهره برداری تعدادی از غرف خود در بازارها به صورت اعطای نمایندگی بهره برداری به مدت 10 ماه استان البرز 1402/11/04 1402/11/16
7582503 مزایده واگذاری اعطای حق بهره برداری تعدادی از غرف خود در بازار استان البرز 1402/11/04 رجوع به آگهی
7386118 مزایده اعطای نمایندگی در بهره برداری از بازار استان البرز 1402/09/08 1402/09/14
7349790 مزایده واگذاری انجام طرح ساماندهی دستفروشان روز بازارهای هفتگی و وانتهای بارفروش و اغذیه فروشان سیار در سطح مناطق دهگانه شهرداری استان البرز 1402/08/28 1402/09/02
7348271 مزایده بهره برداری تعدادی از غرف خود در بازار استان البرز 1402/08/28 1402/09/08
7304530 مزایده واگذاری انجام طرح ساماندهی دستفروشان، روز بازارهای هفتگی و وانت های بارفروش و اغذیه فروشان سیار استان البرز 1402/08/23 1402/09/02
7024940 مزایده واگذاری بهره برداری تعدادی از غرف خود استان البرز 1402/06/18 1402/07/04
6502875 مزایده جمع آوری ضایعات فروش مرغ - جمع آوری پسماندهای خشک غرف استان البرز 1402/02/12 1402/02/18
5752456 مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرف بازار استان البرز 1401/07/11 1401/07/14
5689871 مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرف بازارهای تحت پوشش استان البرز 1401/06/24 1401/06/30
5507196 مزایده امتیاز بهره برداری از غرف بازارهای روز سازمان استان البرز 1401/05/01 رجوع به آگهی
5503874 مزایده امتیاز حق بهره برداری غرف بازارهای روز سازمان استان البرز 1401/05/01 1401/05/04
5286101 مزایده بهره برداری غرف بازارهای روز استان البرز 1401/03/12 رجوع به آگهی
5262257 مزایده امتیاز بهره برداری از غرف بازارهای روز استان البرز 1401/03/09 رجوع به آگهی
5252163 مزایده واگذاری حق بهره برداری غرف بازارهای روز استان البرز 1401/03/07 1401/03/11
4889048 مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری ضایعات مرغ استان البرز 1400/11/28 رجوع به آگهی
4887665 مزایده واگذاری جمع آوری ضایعات مرغ کلیه بازارهای روز استان البرز 1400/11/27 1400/12/02
3761815 مزایده واگذاری حق بهره برداری غرف استان البرز 1400/01/17 رجوع به آگهی
3761197 مزایده حق بهره برداری غرف - آجیل و خشکبار - ماهی و آبزیان یا پیشنهادی و... استان البرز 1400/01/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4