کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8225617 مزایده گلخانه شهرداری به مدت دو سال ،فرهنگسرای شهید رجایی و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی به مدت 3 سال استان قزوین 1403/04/24 1403/05/03
8225227 مزایده گلخانه شهرداری به مدت دو سال ،فرهنگسرای شهید رجایی و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی به مدت 3 سال استان قزوین 1403/04/24 1403/05/03
8225222 مزایده گلخانه شهرداری به مدت دو سال ،فرهنگسرای شهید رجایی و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی به مدت 3 سال استان قزوین 1403/04/24 1403/05/03
8223926 مزایده واگذاری اجاره شامل 3 مورد شامل : گلخانه شهرداری - فرهنگسرا - بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان قزوین 1403/04/24 1403/05/03
8193018 مزایده واگذاری اجاره شامل 3 مورد گلخانه - فرهنگسرا - بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان قزوین 1403/04/17 1403/05/03
8062588 مزایده اجاره 3 باب مغازه تجاری استان قزوین 1403/03/16 1403/03/21
8061594 مزایده تجدید مزایده سه باب مغازه باقیمانده از مزایده قبل استان قزوین 1403/03/16 1403/03/21
8061583 مزایده تجدید مزایده سه باب مغازه باقیمانده از مزایده قبل استان قزوین 1403/03/16 1403/03/21
8061582 مزایده تجدید مزایده سه باب مغازه باقیمانده از مزایده قبل استان قزوین 1403/03/16 1403/03/21
8051719 مزایده اجاره 3 باب مغازه استان البرز 1403/03/12 رجوع به آگهی
8050140 مزایده اصلاحیه - اجاره 3 باب مغازه تجاری استان قزوین 1403/03/12 1403/03/21
8041432 مزایده اجاره 7 باب مغازه تجاری استان قزوین 1403/03/09 1403/03/21
7910599 مزایده زمین کاربری تجاری استان قزوین 1403/02/12 رجوع به آگهی
7910589 مزایده زمین با کاربری تجاری استان قزوین 1403/02/12 رجوع به آگهی
7908974 مزایده اجاره دو باب سوئیت تجاری استان قزوین 1403/02/11 رجوع به آگهی
7908689 مزایده فروش 2 مورد - یک قطعه زمین به کاربری تجاری - دو باب سوئیت تجاری استان قزوین 1403/02/11 1403/02/17
7908687 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری استان قزوین 1403/02/11 رجوع به آگهی
7880938 مزایده فروش 2 مورد یک قطعه زمین به کاربری تجاری به صورت مشارکت- اجاره دو باب سوئیت تجاری هر کدام به مساحت تقریبی 13.05 مترمربع استان قزوین 1403/02/04 1403/02/17
7829642 مزایده اجاره 7 باب مغازه تجاری استان قزوین 1403/01/25 1403/01/30
7829089 مزایده اجاره 7 باب مغازه استان قزوین 1403/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33