مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب مغازه با کاربری تجاری به شماره قطعه 13 به مساحت 77/31 مترمربع به صورت نقدی 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری تجاری - فروش یک قطعه زمین به شماره قطعه 23 با کاربری تجاری به مساحت 281/... 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به پلاک ثبتی 21138 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی از 3037 فرعی به شم... 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه با کاربری تجاری به شماره قطعه 13 1398/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب بوفه 1398/08/18 1398/08/22
واگذاری یک باب بوفه 1398/08/18 1398/08/22
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 304.02 مترمربع 1398/08/14 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به پلاک ثبتی 21138 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی از 3037 فرعی به شم... 1398/08/13 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 304.02 مترمربع 1398/08/13 1398/09/02
فروش سه قطعه زمین با کاربری تجاری - فروش یک قطعه زمین به شماره قطعه 23 با کاربری تجاری به مساحت 281/... 1398/08/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24