کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8090366 مزایده فروش 9 قطعه زمین استان بوشهر 1403/03/22 1403/03/30
8083854 مزایده فروش 9 قطعه زمین استان بوشهر 1403/03/21 1403/03/30
8057674 مزایده فروش نه قطعه زمین دولتی استان بوشهر 1403/03/13 1403/03/19
8051976 مزایده فروش نه قطعه زمین استان بوشهر 1403/03/12 1403/03/19
8023001 مزایده فروش نه قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 642 اصلی و فرعی های 1107،1115،1116،1117،1118،1119،1120،1121،112 : زمین کاربری مال : مسکونی استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/19
8022999 مزایده فروش نه قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 642 اصلی و فرعی های 1107،1115،1116،1117،1118،1119،1120،1121،112 : زمین کاربری مال : مسکونی استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/19
8022998 مزایده فروش نه قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 642 اصلی و فرعی های 1107،1115،1116،1117،1118،1119،1120،1121،112 : زمین کاربری مال : مسکونی استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/19
8022996 مزایده فروش نه قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 642 اصلی و فرعی های 1107،1115،1116،1117،1118،1119،1120،1121،112 : زمین کاربری مال : مسکونی استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/19
8022992 مزایده فروش نه قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 642 اصلی و فرعی های 1107،1115،1116،1117،1118،1119،1120،1121،112 : زمین کاربری مال : مسکونی استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/19
8022989 مزایده فروش نه قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 642 اصلی و فرعی های 1107،1115،1116،1117،1118،1119،1120،1121،112 : زمین کاربری مال : مسکونی استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/19
8022985 مزایده فروش نه قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 642 اصلی و فرعی های 1107،1115،1116،1117،1118،1119،1120،1121،112 : زمین کاربری مال : مسکونی استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/19
8022983 مزایده فروش نه قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 642 اصلی و فرعی های 1107،1115،1116،1117،1118،1119،1120،1121،112 : زمین کاربری مال : مسکونی استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/19
8022980 مزایده فروش نه قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 642 اصلی و فرعی های 1107،1115،1116،1117،1118،1119،1120،1121،112 استان بوشهر 1403/03/06 1403/03/19
7893290 مزایده وانت پیکان به شماره پلاک897الف14 مدل 87 سفید رنگ - سواری پارس 405 به شماره پلاک 421الف12 مدل 1383 مشکی متالیک- سواری پژو405 به شماره پلاک 133الف14 مدل 1379 نوک مدادی- سواری پژو 405 به شماره پلا... استان بوشهر 1403/02/08 رجوع به آگهی
7885806 مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودرو مستهلک و اسقاطی استان بوشهر 1403/02/05 1403/02/10
7853828 مزایده فروش تعداد19 دستگاه خودرو مستهلک و اسقاطی استان بوشهر 1403/01/28 رجوع به آگهی
7791178 مزایده فروش خودروهای زائد شامل تعداد 19 دستگاه خودرو مستهلک و اسقاطی استان بوشهر 1402/12/28 رجوع به آگهی
7790972 مزایده فروش تعداد 19 دستگاه خودرو مستهلک و اسقاطی استان بوشهر 1402/12/28 1403/01/08
7790492 مزایده فروش وانت پیکان مدل 87- سواری پژو 405 مدل 79 - پژو 405مدل 91 - سواری پژو 405 مدل 92 - سواری پژو 405 مدل 92 - سواری پژو 405 مدل 94- سواری پژو 405 مدل 85 - سواری پژو 405 مدل 86 - سواری پژو 405 مد... استان بوشهر 1402/12/28 رجوع به آگهی
7151821 مزایده یک قطعه ساختمان دولتی با کاربری مسکونی و تجاری استان بوشهر 1402/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4