کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8144494 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری- استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/11
8144493 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری- استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/11
8143252 مزایده اجاره مرکز ارتقائ مهارت استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/11
8017186 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری- استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/05 1403/03/08
8017179 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری- استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/05 1403/03/08
8017178 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری- استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/05 1403/03/08
8017176 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری- استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/05 1403/03/08
8017170 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری- استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/05 1403/03/08
8017166 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری- استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/05 1403/03/08
8017149 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری- استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/05 1403/03/08
7913268 مزایده اجاره مرکز نقنه- مغازه استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/12 رجوع به آگهی
7795860 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره- مرکز خود اشتغالی استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/07 رجوع به آگهی
7608300 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/11 رجوع به آگهی
7431070 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/22 رجوع به آگهی
7429525 مزایده اجاره 5 ردیف (ساختمان) از مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/21 رجوع به آگهی
7362981 مزایده واگذاری ساختمان استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/02 رجوع به آگهی
7246087 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری کانکس - کارگاه کشاورزی - یک باب منزل مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/07 رجوع به آگهی
7172539 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/18 رجوع به آگهی
6790428 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره شامل یک باب مغازه - خوابگاه - مرکز آموزش - کانکس استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/21 رجوع به آگهی
6702735 مزایده اجاره مکانهای قابل واگذاری به صورت اجاره شامل مرکز آموزش - کارگاه جوشکاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5