کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6303154 مزایده زمین کاربری صنعتی استان آذربایجان شرقی 1401/11/30 رجوع به آگهی
6303153 مزایده زمین با کاربری : صنعتی استان آذربایجان شرقی 1401/11/30 رجوع به آگهی
5970089 مزایده واگذاری شش قطعه زمین صنعتی و کارگاهی استان آذربایجان شرقی 1401/09/01 1401/09/12
5970088 مزایده واگذاری شش قطعه زمین صنعتی و کارگاهی استان آذربایجان شرقی 1401/09/01 1401/09/12
5946250 مزایده زمین به مساحت 283.33 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/08/23 رجوع به آگهی
5946249 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / سطح کل زمین : 2100 استان آذربایجان شرقی 1401/08/23 رجوع به آگهی
5946247 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / سطح کل زمین : 11912.12 استان آذربایجان شرقی 1401/08/23 رجوع به آگهی
5620284 مزایده فروش لاشه یک دستگاه پژو 405 استان آذربایجان شرقی 1401/06/03 1401/06/07
5616908 مزایده واگذاری زمین صنعتی و تجاری استان آذربایجان شرقی 1401/06/02 رجوع به آگهی
5519567 مزایده واگذاری زمین صنعتی و تجاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان آذربایجان شرقی 1401/05/04 1401/05/22
5506818 مزایده نوع مال : زمین / مساحت عرصه : 866.79 / سطح کل زمین : 866.79 استان آذربایجان شرقی 1401/05/01 رجوع به آگهی
5506808 مزایده مغازه کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1401/05/01 رجوع به آگهی
5506807 مزایده فروش مغازه / نوع کاربری : تجاری استان آذربایجان شرقی 1401/05/01 رجوع به آگهی
5506805 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 3646.36 / سطح کل زمین : 3646.36 استان آذربایجان شرقی 1401/05/01 رجوع به آگهی
5506802 مزایده کارگاه استان آذربایجان شرقی 1401/05/01 رجوع به آگهی
5506800 مزایده نوع مال : کارگاه / مساحت عرصه : 220.55 / سطح کل زمین : 220.55 استان آذربایجان شرقی 1401/05/01 رجوع به آگهی
5506798 مزایده فروش کارگاه / مساحت عرصه : 220.50 / سطح کل زمین : 220.50 استان آذربایجان شرقی 1401/05/01 رجوع به آگهی
5506786 مزایده نوع مال : زمین / مساحت عرصه : 279.79 / سطح کل زمین : 279.79 استان آذربایجان شرقی 1401/05/01 رجوع به آگهی
5506649 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : صنعتی استان آذربایجان شرقی 1401/05/01 رجوع به آگهی
5506638 مزایده زمین کاربری صنعتی استان آذربایجان شرقی 1401/05/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16