مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری شش قطعه زمین صنعتی 1399/06/28 رجوع به آگهی
- زمین - صنعتی - عرصه 3116/34 1399/06/27 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری صنعتی 1399/06/27 رجوع به آگهی
فروش ضایعات 1399/06/25 رجوع به آگهی
زمین صنعتی عرصه 2732/44 مترمربع 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری صنعتی 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری صنعتی 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش ضایعات شرکت 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری شش قطعه زمین صنعتی واقع در شهرک و هفت قطعه زمین صنعتی 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری شش قطعه زمین صنعتی واقع در شهرک و هفت قطعه زمین صنعتی 1399/05/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13