مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک قطعه زمین صنعتی 1400/11/04 1400/11/09
مزایده واگذاری یک قطعه زمین صنعتی 1400/11/04 1400/11/09
مزایده زمین با کاربری صنعتی - مساحت ۷۹۳۳.۴۳ 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال: زمین و مستحدثات ـ نوع کاربری: صنعتی ـ مساحت عرصه: 4950 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری هشت قطعه زمین صنعتی و سیزده قطعه زمین کارگاهی 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری هشت قطعه زمین کارگاهی (با فنداسیون اجرا شده) 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری هشت قطعه زمین صنعتی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات با کاربری صنعتی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مستحدثات - مساحت عرصه 220.80 مترمربع 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و مستحدثات به مساحت 221.13 متر مربع 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1400/09/11 1400/09/30
مزایده زمین و مستحدثات 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات - سطح کل زمین ۲۲۲.۰۴ 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین صنعتی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و مستحدثات به مساحت عرصه 222.04 متر مربع 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری خدماتی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین - کاربری صنعتی سطح کل زمین ۱۰۵۴.۹۸ 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری صنعتی به مساحت عرصه 7933.43 متر مربع 1400/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15