مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بهره برداری موقت از پارکینگ 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری موقت از پارکینگ به صورت اجاره 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ 1400/11/29 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری موقت از پارکینگ 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده تامین مالی بازسازی و بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب نایین در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله(به روش بیع متقابل) 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری موقت از پارکینگ به صورت اجاره 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری موقت از پارکینگ به صورت اجاره 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری موقت از پارکینگ 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ به صورت اجاره 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده آگهی فراخوان ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت تامین مالی تکمیل و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری موقت از پارکینگ 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنتور آب برنجی ضایعاتی شرکت 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنتور آب برنجی ضایعاتی شرکت 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنتورآب برنجی ضایعاتی 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری موقت از پارکینگ 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری موقت از پارکینگ 1400/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15