کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8158825 مزایده شناسایی سرمایه گذاران تامین مالی تکمیل و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/23
8152565 مزایده شناسایی سرمایه گذاران تامین مالی تکمیل و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/23
8150904 مزایده سرمایه گذاران تکمیل و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر استان اصفهان 1403/04/06 رجوع به آگهی
8074802 مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی تکمیل و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر استان اصفهان 1403/03/19 رجوع به آگهی
7552752 مزایده فروش درختان زرد بید تصفیه خانه فاضلاب استان اصفهان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7551650 مزایده فروش درختان زرد بید تصفیه خانه فاضلاب استان اصفهان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7548655 مزایده فروش درختان زردبید تصفیه خانه فاضلاب استان اصفهان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7498187 مزایده سرمایه گذار تأمین مالی تکمیل و بهره برداری تأسیسات فاضلاب شهر خوانسار در ازای واگذاری پساب حاصله استان اصفهان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7498184 مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی خرید و نصب کنتور در ازای واگذاری پساب به روش بیع متقابل استان اصفهان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7498183 مزایده تامین مالی تکمیل و بهره برداری تاسیسات فاضلاب در ازای واگذاری پساب حاصله را در قالب قرارداد بیع متقابل استان اصفهان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7498182 مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی خرید و نصب 2997 کنتور آب در ازای واگذاری پساب به روش بیع متقابل استان اصفهان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7496187 مزایده فروش درختان زردبید تصفیه خانه فاضلاب استان اصفهان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7489562 مزایده فروش درختان زردبید تصفیه خانه فاضلاب منطقه استان اصفهان 1402/10/10 رجوع به آگهی
7488889 مزایده فروش درختان زرد بید تصفیه خانه فاضلاب استان اصفهان 1402/10/10 رجوع به آگهی
7456373 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل استان اصفهان 1402/09/30 رجوع به آگهی
7453800 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل استان اصفهان 1402/09/29 رجوع به آگهی
7409544 مزایده فروش درختان زرد بید استان اصفهان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7400700 مزایده فروش درختان زرد بید تصفیه خانه فاضلاب استان اصفهان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7386498 مزایده جذب سرمایه گذار «تامین مالی خرید و نصب کنتور در ازای واگذاری پساب به روش بیع متقابل» استان اصفهان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7382535 مزایده تامین مالی خرید و نصب کنتور در ازای واگذاری پساب به روش بیع متقابل را در قالب قرارداد بیع متقابل استان اصفهان 1402/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21