کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7770958 مزایده واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف واقع در سوله های تحت نظارت خویش سوله استان خوزستان 1402/12/21 1402/12/24
7735134 مزایده واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف در سوله های تحت نظارت خویش استان خوزستان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7533394 مزایده واگذاری بازارهای روز استان خوزستان 1402/10/21 رجوع به آگهی
7273493 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار استان خوزستان 1402/08/15 1402/08/25
7111539 مزایده بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه استان خوزستان 1402/07/09 1402/07/19
7031710 مزایده واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه استان خوزستان 1402/06/19 1402/06/26
6985687 مزایده واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه استان خوزستان 1402/06/11 1402/06/26
6798641 مزایده واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه ها استان خوزستان 1402/04/24 1402/05/19
6381892 مزایده واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه های تحت تصدی سازمان- اجاره : مغازه استان خوزستان 1401/12/21 رجوع به آگهی
6375920 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه های سطح شهر استان خوزستان 1401/12/20 1401/12/28
6281137 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از بازار روز استان خوزستان 1401/11/25 رجوع به آگهی
6216679 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از بازار روز استان خوزستان 1401/11/06 رجوع به آگهی
6161577 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی استان خوزستان 1401/10/29 رجوع به آگهی
6088444 مزایده واگذاری امتیاز اجاره دو قطعه زمین استان خوزستان 1401/10/07 رجوع به آگهی
6022965 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی استان خوزستان، استان تهران 1401/09/16 1401/09/22
5804383 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی گاری داران واقع در میدان مرکزی میوه و تره بار استان خوزستان 1401/07/25 رجوع به آگهی
5714331 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه و محل بارگیری خودرو استان خوزستان 1401/06/30 1401/07/09
5692579 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان استان خوزستان 1401/06/27 1401/07/16
4943564 مزایده واگذاری امتیاز اجاره غرف استان خوزستان 1400/12/11 1400/12/17
4943562 مزایده واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرفه استان خوزستان 1400/12/11 1400/12/21
صفحه 1 از 6