کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151613 مزایده سرای غذای پارک پیشکوه استان خراسان رضوی 1403/04/07 1403/04/12
8146488 مزایده اجاره یک باب دکه و دو باب مغازه استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/11
8144084 مزایده واگذاری سرای غذای پیشکوه به صورت رهن و اجاره استان خراسان رضوی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8018717 مزایده فروش سه دستگاه اتوبوس استان خراسان رضوی 1403/03/05 رجوع به آگهی
8017484 مزایده سه دستگاه اتوبوس - اتوبوس شهری اسکانیا - تیپ 3112 مدل 87 - پلاک 83 ع 819 ایران 12 استان خراسان رضوی 1403/03/05 1403/03/10
8017482 مزایده سه دستگاه اتوبوس - اتوبوس شهری اسکانیا - تیپ 3112 مدل 86 - پلاک 65 ع 624 ایران 12 استان خراسان رضوی 1403/03/05 1403/03/10
8017481 مزایده سه دستگاه اتوبوس - اتوبوس شهری اسکانیا - تیپ 3112 مدل 86 - پلاک 65 ع 629 ایران 12 استان خراسان رضوی 1403/03/05 1403/03/10
7889835 مزایده اجاره فضای تبلیغات عرشه پل های عابر پیاده سطح شهر استان خراسان رضوی 1403/02/06 رجوع به آگهی
7889834 مزایده اجاره فضای تبلیغات 15 ایستگاه اتوبوس استان خراسان رضوی 1403/02/06 رجوع به آگهی
7889832 مزایده عرشه پل های عابر پیاده شهر / تعداد 6 تابلو تبلیغاتی ( تعداد 3 پل عابر پیاده ) استان خراسان رضوی 1403/02/06 رجوع به آگهی
7889706 مزایده اجاره فضای تبلیغات 15 ایستگاه اتوبوس استان خراسان رضوی 1403/02/06 رجوع به آگهی
7889702 مزایده واگذاری اجاره فضای تبلیغات عرشه پل های عابر پیاده شهر استان خراسان رضوی 1403/02/06 رجوع به آگهی
7881649 مزایده فروش سه دستگاه اتوبوس استان خراسان رضوی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7880375 مزایده اتوبوس اسکانیا تیپ 3112 مدل 86 استان خراسان رضوی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878795 مزایده فروش سه دستگاه اتوبوس استان خراسان رضوی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7677816 مزایده انتخاب پیمانکار جهت پذیرش- لندفیل - عملیات پردازش و دفن اصولی کلیه پسماندها و دفع پسابها و امتیاز بهره وری و حفاظت از مرکز دفن پسماند شهرداری استان خراسان رضوی 1402/11/28 رجوع به آگهی
7587423 مزایده واگذاری اجاره مغازه استان خراسان رضوی 1402/11/07 1402/11/29
7587396 مزایده واگذاری اجاره تعدادی مغازه در 8 ردیف استان خراسان رضوی 1402/11/07 1402/11/15
7281746 مزایده واگذاری مغازه ها به صورت اجاره بهاء استان خراسان رضوی 1402/08/17 1402/08/25
7281677 مزایده واگذاری اجاره مغازه ها استان خراسان رضوی 1402/08/17 1402/08/25
صفحه 1 از 15