کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6594340 مزایده واگذاری پارک جهت فعالیت و نصب دستگاههای شهربازی استان آذربایجان شرقی 1402/03/07 رجوع به آگهی
6569365 مزایده اجاره دو ردیف پارک جهت نصب تجهیزات شهربازی استان آذربایجان شرقی 1402/02/31 رجوع به آگهی
6567127 مزایده واگذاری پارک جهت فعالیت و نصب دستگاههای شهربازی استان آذربایجان شرقی 1402/02/31 رجوع به آگهی
6521657 مزایده واگذاری ملک - کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/02/18 رجوع به آگهی
6509419 مزایده زمین کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/02/14 رجوع به آگهی
6495270 مزایده واگذاری ملک با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/02/11 رجوع به آگهی
6197114 مزایده فروش ملک کاربری مسکونی - مساحت قطعه 212/75 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/11/04 رجوع به آگهی
6164222 مزایده زمین کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/11/01 رجوع به آگهی
6152614 مزایده فروش ملک کاربری مسکونی - مساحت قطعه 213/75 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/10/27 رجوع به آگهی
6086431 مزایده واگذاری ملک به مساحت 212/75 مترمربا با بر 2/77 به خیابان با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/10/07 رجوع به آگهی
6075750 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/10/03 رجوع به آگهی
6067765 مزایده واگذاری ملک به مساحت 212/75 مترمربا با بر 2/77 به خیابان با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/09/30 رجوع به آگهی
6012897 مزایده قطعات دارای کاربری مسکونی واقع در خیابان 60 متری استان آذربایجان شرقی 1401/09/14 رجوع به آگهی
5996844 مزایده زمین مسکونی به مساحت 180 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/09/08 رجوع به آگهی
5989852 مزایده اجارهمیدان عواید دواب شهرداری - هر راس گاو- گاومیش - اسب و قاطر - هر راس گوسفند و بز استان آذربایجان شرقی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5989844 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات شهرداری دارای کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5981568 مزایده ضایعات چوب استان آذربایجان شرقی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981543 مزایده واگذاری محل دفن پسماندهای شهری استان آذربایجان شرقی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5973690 مزایده اجاره میدان استان آذربایجان شرقی 1401/09/01 رجوع به آگهی
5969421 مزایده فروش ضایعات چوب استان آذربایجان شرقی 1401/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12