مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اموال اسقاطی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی مازاد بر مصرف 1401/01/27 1401/01/31
مزایده فروش اموال اسقاطی مازاد بر مصرف 1401/01/25 1401/01/31
مزایده اجاره یک باب گلخانه 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب گلخانه به مدت 12 ماه 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب گلخانه 1400/11/23 1400/12/14
مزایده واگذاری مغازه ۵ دهانه شماره 9 به مساحت 350 متر مربع 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده مغازه ۵ دهانه شماره 9 به مساحت 350 متر مربع 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/11/02 1400/11/18
مزایده اجاره دو کلاس 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه 1400/10/29 1400/11/06
مزایده واگذاری مغازه 1400/10/29 1400/11/06
مزایده واگذاری مغازه 1400/10/29 1400/11/06
مزایده واگذاری مغازه 1400/10/27 1400/11/06
مزایده واگذاری مغازه 1400/10/27 1400/11/06
مزایده واگذاری مغازه 1400/10/27 1400/11/06
مزایده اجاره استخر 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره استخر 1400/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15