کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8191156 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191155 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191153 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191150 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) - مغازه شماره 518 استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191147 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191145 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) : مغازه شماره 60 استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191144 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه - مغازه شماره 34 استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191142 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191141 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191140 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191139 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191137 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه- مغازه شماره 11 استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191136 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191134 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191133 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191132 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191129 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191128 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191127 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری شهرداری بانه(43 مورد) استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
8191126 مزایده اجاره واحدهای تجاری و انباری استان کردستان 1403/04/17 1403/04/21
صفحه 1 از 26